phòng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
GVCN
T.Anh
Nhi
Hảo
Hiền
M.Hiền
Dương
Hồng 
H'Nhôn
Sâm
Y.Juin
Hào
K.Hà
Nhật
Ngà
Quý
Phượng
Huệ 
Mai
Nhung
Cương
T.Hiền
M.Hà
Châu 
Viên
Ân
Đạt
Lợi 
Nguyệt
Vy
N.Hòa
Hương
Thứ
Tiết
10A1
10A2
10A3
10A4
10C1
10C2
10C3
10C4
10C5
10C6
10C7
10C8
11A1
11A2
11A3
11C1
11C2
11C3
11C4
11C5
11C6
11C7
12A1
12A2
12A3
12A4
12B
12C1
12C2
12C3
12C4
2
1
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
2
A1
V2
Tt1
Sn4
T4
G2
Tt8
V5
Lc7
Sg4
Tt9
A8
A3
V9
V8
D4
T3
Sg1
T2
A4
Tt5
G1
Tt2
Tt4
Lc6
Sn1
V4
H1
Sg3
V1
Sn6
3
D3
V2
Tt1
G2
T4
V3
Tt8
V5
Lc7
D2
Tt9
Tn1
A3
Tt2
T2
Tn2
V8
D4
Sg4
Sn6
Sg3
Tt5
Sn1
H1
Lc6
Tt6
V4
Lc3
Sn4
V1
A8
4
Tn1
Sg1
A8
D3
Lc7
V3
D2
Sn6
A7
H4
V7
H2
V1
Tt2
T2
Lc3
V8
V9
D4
Tt9
Tt8
Tt5
H1
Sn1
G1
D1
Tt6
V6
Tt4
Sg3
Lc4
5
Sn4
H2
A8
Tn1
D3
A7
Sg4
H4
D2
V5
G2
V7
V1
Tn2
D4
Lc3
Lc4
V9
Sn6
Tt5
Tt8
Lc7
Sg1
G1
Sn1
Lc6
Tt6
V6
D1
Sg3
V4
3
1
T1
Tt9
Lc6
Tt5
H4
Tn1
A5
D2
Sg4
Sn5
A7
T4
V1
A4
Sg1
A6
T3
V9
H2
D4
Tt8
A3
Tt2
V2
Sg2
G1
Lc4
Lc3
Lc2
H3
A8
2
T1
Lc2
D3
Lc6
T4
A7
D2
A8
Sn5
Lc7
Tt9
Sg4
V1
G1
A6
H4
T3
Sg2
T2
V9
Tt8
A3
Tt2
V2
D4
H3
Tn2
Lc3
H2
Sg3
Tt5
3
A1
A5
A8
Sg1
A7
Sg4
Tt8
H4
Lc7
A4
Tn1
D2
T3
Tt2
Tn2
Sg2
A6
Lc4
T2
V9
Sn5
H3
Lc2
Sg3
H2
Lc6
G1
T1
A3
Lc3
D4
4
T1
H2
H1
Tt5
Sg4
D3
Tt8
Lc6
H4
T4
V7
A8
Lc3
Tt2
A6
T3
Lc4
H3
T2
Tt9
A4
Lc7
G1
Tn2
A3
Sg1
A1
Sg3
V2
A5
Sg2
5
T1
H2
H1
Tt5
D3
T4
Lc6
Tt8
A7
Tn1
V7
Sn5
Lc3
Tt2
A6
T3
Lc4
H3
T2
Tt9
A4
Lc7
Lc2
A1
Sg2
Tn2
D2
A8
Sg1
A5
Sg3
4
1
H1
A5
G2
Tt5
V3
Sn5
Lc6
D2
T1
Tn1
A7
T4
Lc3
V9
V8
A6
H4
Lc4
T2
A4
V10
A3
A1
Lc2
V6
H3
H2
Tn2
Tt4
Tt1
Sg2
2
V3
G2
V6
H4
Lc7
Tn1
H1
Lc6
T1
A4
A7
T4
Sg2
V9
V8
Sn5
T3
Tt5
H2
H3
V10
A3
D2
Lc2
Tn2
A5
A1
Lc3
Tt4
Tt1
Lc4
3
V3
Tn1
V6
Lc6
A7
H4
Sn5
G2
D2
V5
H1
H2
Tn2
H3
T2
Lc3
V8
A6
Lc7
V9
Tt5
V10
Tt2
Tt4
T1
Tt6
A1
A8
Lc2
A5
Lc4
4
G2
Lc2
H1
A1
T4
V3
A5
A8
Tn1
V5
D2
Sn5
T3
Tt2
Sg2
V8
A6
H3
Lc7
V9
A4
Tt1
Tn2
Tt4
H2
Lc6
Tt6
T1
A3
Lc3
Tt5
5
T1
H2
H1
Tn1
H4
T4
A5
V5
A7
G2
Sn5
Lc7
T3
Tt2
A6
V8
Tn2
V9
V10
Tt5
A4
Tt1
Lc2
D2
Lc6
Tt6
Lc4
Sg2
A3
Lc3
H3
5
1
Lc2
H2
Tn1
Lc6
A7
Sn6
Tt8
A8
H4
Sn5
H1
Lc7
A3
Lc3
Lc4
T3
A6
T2
V10
Tt9
A4
H3
A1
V2
T1
V4
Sg1
D1
Tt4
V1
Tn2
2
A1
V2
Tn1
H4
Sn6
A7
Sn5
Tt8
T1
Lc7
Lc6
T4
T3
Tn2
T2
V8
A6
Lc4
V10
Tt9
A4
Lc2
V1
Sg3
Sn1
Sg1
H2
H1
A3
D1
Tt5
3
Sg1
Sn6
Lc6
A1
A7
Lc7
Tt8
A8
T1
T4
Tt9
H2
T3
A4
T2
V8
Tn2
A6
Sg3
Lc4
Lc2
Sn5
Tt2
H1
Sn1
H3
V4
Lc3
Tt4
Tt1
Tt5
4
A1
Lc2
Lc6
H4
A7
Lc7
Tt8
A8
T1
T4
Tt9
H2
T3
A4
T2
Tn2
V8
Sn6
A6
Lc4
V10
Sg3
Tt2
H1
Sn1
H3
V4
Lc3
Tt4
Tt1
Tt5
5
A1
Lc2
Lc6
H4
6
1
Lc2
D3
Lc6
V3
Sn6
Lc7
V7
A8
V5
T4
Tn1
D2
D4
H3
Tn2
H4
Lc4
T2
A6
Tt9
V10
Tt1
H1
Tt4
T1
V4
A1
V6
Sg1
Lc3
Tt5
2
H1
Lc2
Sn6
V3
Lc7
H4
V7
Tt8
V5
T4
A7
A8
Sn1
A4
H3
T3
Lc4
T2
V10
Tt9
D4
Tt1
A1
Tt4
T1
V4
Sg1
V6
H2
A5
Tt5
3
V3
A5
Sg1
D3
Tn1
A7
H1
Tt8
T1
H4
D2
V7
Tn2
Lc3
Sn1
T3
D4
A6
V10
H3
H2
Lc7
Lc2
A1
V6
Lc6
V4
A8
Tt4
Tt1
Lc4
4
T1
D3
Tt1
H4
A7
V3
Tt8
V5
Tn1
D2
Tt9
V7
H2
Sn1
Lc4
A6
T3
Tt5
T2
A4
Lc7
V10
Sg1
A1
V6
A5
V4
A8
Tn2
Sn6
H3
5
Tn1
Tt9
Tt1
A1
V3
D3
Lc6
Sn6
A7
V5
V7
Lc7
Lc3
Sg1
T2
A6
H4
H3
Tt5
A4
Tt8
V10
Sn1
H1
H2
A5
D2
T1
Lc2
Tn2
V4
7
1
H1
Tn1
Sn6
Sn4
V3
T4
V7
Tt8
Sn5
Lc7
Lc6
G2
G1
A4
Lc4
V8
Sg2
T2
A6
V9
H2
V10
V1
Lc2
A3
H3
Tt6
T1
V2
Tt1
A8
2
Lc2
Sn6
D3
Tt5
V3
T4
V7
Tt8
G2
A4
Lc6
Tn1
Lc3
D4
V8
T3
Sn5
T2
A6
Sg4
Lc7
V10
V1
H1
A3
Sn1
V4
T1
V2
Tt1
A8
3
Sn4
Tt9
V6
Tt5
Tn1
Lc7
G2
Lc6
V5
A4
Sg4
A8
H2
V9
H3
T3
V8
A6
Lc2
Sg3
G1
D4
H1
Sn1
T1
Tt6
Lc4
Sg2
Lc3
V1
V4
4
D3
Tt9
H1
V3
G2
Lc7
A5
Sg4
V5
T4
Sn5
V7
T3
Lc3
A6
Sg2
G1
V9
Tt5
Lc4
V10
TT1
Tt2
Lc2
Lc6
Tt6
Sn1
Sn4
V2
H3
V4
5
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
TOÁN (t) - TIN (Tn) - NGHỀ PT TIN: (Tt)
LÝ(L)-CN(C): Lc
HÓA (H)
SINH (Si)-CN(n): Sn
NGỮ VĂN (V)
SỬ (S)-CD(G): Sg
ĐỊA (D)
NGOẠI NGỮ (A)
T1
Nguyễn Văn Hòa
Tt1
Nguyễn Minh Hảo
Lc1
Trần Ngọc Cẩm
H1
Nguyễn Văn Mỹ
Sn1
Nguyễn Đình Hoàng
V1
Nguyễn T.Minh Tâm
Sg1
Hoàng Thị Thiện
D1
Nguyễn Văn Minh
A1
Trương Anh Thùy
T2
Phan Ngọc Quý
Tt2
Nguyễn Minh Châu
Lc2
Trịnh Hoàng Nhân
H2
Nguyễn Ngọc Ân
Sn2
Phạm Cao Hoài Thư
V2
Lê Ngọc Kim Vy
Sg2
Phan Thị Hương
D2
Hoàng Minh Khanh
A2
Nguyễn T.Xuân Nhạn
T3
Phan Thanh Nhật
Tt3
Nguyễn T.Quỳnh Uyên
Lc3
Đoàn Thị Như Ngà
H3
Ngô Nhân Hòa
Sn3
Bùi Thị Hoài Nam
V3
Đậu Thị Hiền
Sg3
Phan Thị Hiền
D3
Bùi Thị Thùy Dương
A3
Trần Thị Minh Hà
T4
Nguyễn Công Nguyên
Tt4
Nguyễn Thể Bình Viên
Lc4
Nguyễn Văn Cương
H4
Hồ Sỹ Kiên
Sn4
Hoàng Tuấn Anh
V4
Phạm Văn Lợi
Sg4
H' Nhonl Kba
D4
Trần Thị Nhung
A4
Y Juin Ktla
Tt5
Trịnh Văn Cường
Lc5
Nguyễn T Tuyết Hoa
Sn5
Nguyễn Thị Kim Hà
V5
Nguyễn Thị Sâm
THỂ DỤC (TD)-QP(Q)
A5
Trần Thị Hồng
Tt6
Hoàng Bá Đạt
Lc6
Phạm Hùng Lĩnh
Sn6
Nguyễn T. Ngọc Nhi
V6
Lê Thị Thu Nguyệt
Q1
Đinh Khắc Dũng
A6
Nguyễn Tr.Tố Nga
Tn1
Lê Quốc Hòa
Tt7
Huỳnh Thị Liên
Lc7
H' Sơry Êban
V7
Nguyễn Văn Hào
G1
Nguyễn T, Bích Huệ
Tq1
Phan Thanh Sơn
A7
Nguyễn T.Thúy Hằng
Tn2
Võ Minh Hoàng
Tt8
Lê Thông Tri
V8
Trần Thị Phượng
G2
Nguyễn T, Minh Hiền
Tq2
Bế Văn Thứ
Tt9
Bùi Quý Mười
V9
Nguyễn Thị Mai
Tq3
Thân Thúc Huy Phương
V10
Vũ Thị Hằng
Tq4
Lâm Thị Ngọc Lan
Tq5
Ngô Minh Tuấn