THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

Cập nhật ngày 15/05/2018, 19:29 GMT+7.

GỬI CÁC EM HỌC SINH VÀ QUÝ BẬC PHỤ HUYNH

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------------------------              -----------------------------------------------------
 Số :    01/TS10/ 18-19 /HTK                                  Buôn Hồ, ngày 24  tháng 04 năm 2018.                                     
 V/v: Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.                                        
                                     
      Kính gửi :            - UBND các Phường (xã) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ,
                                             - Hiệu trưởng các trường Trung học Cơ Sở trên địa bàn Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
 
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;
Căn cứ công văn số 2775/KH-UBND ngày 14/4/2018 của UBND Tỉnh Đaklak về Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thong năm học 2018-2019
Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-SGDĐT ngày 05/04/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019;
Căn cứ Quyết định số   /QĐ-UBND ngày  /05/2018 của Ủy ban nhân dân Thị xã Buôn hồ về việc phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại các trường THPT và TTGDTX trên địa bàn Thị xã;
          Nay Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo chính thức triển khai thực hiện công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 như sau:
    1. Chỉ tiêu tuyển sinh:       350 ( ba trăm năm mươi) học sinh,
    2. Địa bàn tuyển sinh: Theo QĐ số  /QĐ-UBND của UBND Thị xã Buôn hồ về phân địa bàn tuyển sinh( phân tuyến tuyển sinh) cho trường THPT Huỳnh Thúc Kháng từ năm 2017 bao gồm:
      2.1/ Học sinh thuộc trường THCS Hùng Vương ( xã Bình thuận)
      2.2/ Học sinh thuộc trường THCS Ngô Quyền ( xã Cư Bao)
      2.3/ Học sinh thuộc trường THCS Đinh Tiên Hoàng ( Phường Bình Tân)
      2.4/Học sinh thuộc trường THCS Nguyễn Tường Tộ( Phường Thống Nhất)
    3. Phương thức tuyển sinh:        Xét tuyển
    4. Điều kiện tuyển sinh, chính sách ưu tiên khuyến khích
      4.1) Đối tượng dự tuyển: Là người đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp bổ túc THCS còn trong độ tuổi và có hồ sơ hợp lệ.
      4.2)  Độ tuổi dự tuyển
      - Tuổi dự tuyển của người học vào lớp 10 THPT: từ 15 đến 17 tuổi (căn cứ vào giấy khai sinh tính từ năm sinh đến năm 2018). Các trường hợp vào cấp học ở tuổi cao hơn hoặc thấp hơn tuổi thực hiện theo quy chế tuyển sinh
   + Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước;
   + Được cao hơn 3 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước;
Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm trên thì chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.       
- Học sinh thiếu một tuổi (sinh năm 2004) được phép dự tuyển nếu xếp loại tốt nghiệp THCS từ KHÁ trở lên.
- Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự tuyển, cần đối chiếu giấy khai sinh với các loại giấy tờ quy định khác của người dự tuyển.
     4.3)Chính sách ưu tiên: thực hiện theo Khoản 2- Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
       + Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thực hiện theo Quyết định số 4/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; Quyết đinh 447/QĐ-UBDT ngày 19/09/2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Trung ương
   - Chế độ tuyển sinh đối với học sinh dân tộc tại chỗ( Ê Đê, Mơ Nông, Ja Rai): Căn cứ văn bản của Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu cho các trường THPT tuyển sinh số lượng học sinh dân tộc tại chỗ ít nhất là 5% tổng chỉ tiêu giao cho nhà trường, lấy theo thứ tự xét tuyển từ cao xuống thấp.
       4.4)Chế độ cộng điểm khuyến khích: cho học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT thực hiện như sau:
+ HS đạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi văn hóa các bộ môn lớp 9 cấp tỉnh,
+ HS đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành GD&ĐT phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS,
+ HS được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do SGD&ĐT tổ chức ở cấp THCS
    5. Tuyển thẳng:
- Học sinh học tại trường PTDT nội trú đã tốt nghiệp THCS
- Học sinh là người dân tộc rất ít người ( theo QĐ 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng chính phủ). Gồm 9 dân tộc sau: Ơ Đu; Pu Péo; Si La; Mơ Măm; Cống; Bố Y; Mảng; Cờ Lao
- Học sinh khuyết tật( theo Điều 19 Luật người khuyết tật)
- Học sinh đạt giải Quốc gia về Văn hóa; Văn nghệ; Thể dục- thể thao; Khoa học kỹ thuật,
    6. Hồ sơ dự tuyển
    - Hồ sơ dự tuyển gồm có:
       6.1/ Phiếu đăng ký dự tuyển (do Sở GD&ĐT phát hành thống nhất trong toàn tỉnh),
       6.2/ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
       6.3/ Bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển;
       6.4/ Bản gốc học bạ( Không nhận bản sao hoặc phô tô);
       6.5/ Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu; nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn thì nộp giấy chứng nhận hoặc sổ đăng ký tạm trú hợp pháp trên địa bàn do Công an cấp.
       6.6/ Bản phô tô công chứng giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chính sáchưu tiên, khuyến khích (nếu có);
       6.7/ Ảnh: 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).
        7. Thời gian bán và thu nhận hồ sơ:
     7.1. Các trường THCS đăng ký số lượng HS mua hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 về Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trước ngày 04/05/2018
     7.2. Bán và ghi hồ sơ: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cung cấp hồ sơ xét tuyển( theo mẫu của Sở GD&ĐT ĐăkLak) cho các trường THCS thuộc tuyến tuyển sinh đã đăng ký; Trước ngày 15/05/2018( Các trường THCS phân công cử CB-GV phụ trách công tác tuyển sinh đến trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để nhận hồ sơ; sau đó về các đơn vị trường THCS triển khai bán hồ sơ, hướng dẫn học sinh viết và nộp theo lịch qui định ( Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sẽ phối hợp với các trường THCS trong việc triển khai);
      7.3 Hướng dẫn HS ghi hồ sơ: Sau khi bán hồ sơ cho HS các trường THCS Hướng dẫn HS ghi hồ sơ tuyển sinh tại trường mình theo QĐ phân tuyến tuyển sinh của UBND TX Buôn hồ
     Các trường THCS hoàn thành thu nhận hồ sơ tại trường THCS trước ngày 08/07/2018,
    7.4. Các trường THCS thu nhận, nhập dữ liệu theo số liệu HS tốt nghiệp, cập nhật phần mềm xét tuyển, in danh sách; chép đĩa dữ liệu của từng trường THCS tham gia xét tuyển, kèm hồ sơ và các giấy tờ liên quan nộp về trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiến hành xét tuyển theo chỉ tiêu giao ( thời gian nộp trước ngày 11/07/2018) (nếu chậm trễ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng không chịu trách nhiệm)
            8. Ngày xét tuyển chính thức tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: từ ngày 12-17/07/2018,
    8.1. Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển đến trường THPT Huỳnh Thúc Kháng kiểm tra và dò thông tin của từng cá nhân tại trường Ngày: 18-19/07/2018
 ( sau ngày trên có sai sót nhà trường không chịu trách nhiệm)
    8.2. Học sinh trúng tuyển nhà trường công bố danh sách trước 05/08/2018; HS tập trung, làm thủ tục nhập học từ 05 - 10/08/2018
         
          Địa chỉ: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
        Mọi chi tiết xin liên hệ về Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ĐT: 02623915200;0914067260,hoặcquaWebsite: http://thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn
Rất mong sự phổ biến, niêm yết rộng rãi của UBND phường (xã) và các trường THCS trên địa bàn thị xã đến quý bậc phụ huynh và các em học sinh để công tác tuyển sinh của Nhà trường đạt kết quả tốt nhất.
 
 
Nơi nhận:
 - Sở GD&ĐT( để báo cáo)
 - UBND TX ( để báo cáo)                                             HIỆU TRƯỞNG
 - UBND các phường, xã trên địa bàn;( phối hợp)
  - PGD&ĐT ( để phối hợp)                                                                                                                     
 - Các trường THCS trên địa bàn( phối hợp)
 - Lưu VT; BTS
 
                                                                                      Th.S Phạm Văn Châm                                                
THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP