Ngày chạy Olympic, Việt dã 2018

Cập nhật ngày 02/03/2018, 08:39 GMT+7.

Ngày chạy Olympic, Việt dã 2018

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 243/SGDĐT-CTTT
V/v hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và tham gia giải Việt dã tỉnh lần thứ XXXVI.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                    Đắk Lắk, ngày 28 tháng 02 năm 2018
 
        Kính gửi:
                   - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
                   - Các đơn vị trực thuộc.
                  
Thực hiện công văn số 1071/KH-UBND ngày 05/02/2018 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Đắk Lắk năm 2018;
Triển khai Kế hoạch liên ngành số 168/KHLN ngày 01/02/2018 giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn về việc tổ chức giải Việt dã lần thứ XXXVI năm 2018 trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017 – 2018 (có văn bản kèm theo), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên được biết nội dung 02 văn bản nói trên; huy động lực lượng, thành lập đội và đăng ký tham gia theo hướng dẫn.
2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Đắk Lắk năm 2018 tại địa phương (các nội dung phối hợp đảm bảo không ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường).
3. Báo cáo kết quả hưởng ứng, tham gia của đơn vị qua email nội bộ phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ ông Võ Minh Tuấn, chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0919201089.
Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
     KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
                                                                    Thái Văn Tài

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP