KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2014-2015 (có điều chỉnh kì 2)

Cập nhật ngày 18/09/2014, 04:50 GMT+7.

Tổ chức kiểm tra chung 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa và Tiếng Anh

 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 02/KHKT- 2014-2015                                Buôn Hồ, ngày 30 tháng 08 năm 2014

 

     Kế hoạch kiểm tra định kỳ

          năm học 2014-2015

 

Kính gửi: Các tổ chuyên môn, bộ phận giáo vụ, giáo viên và học sinh

 

Năm học 2014-2015 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục tổ chức kiểm tra tập trung các tiết kiểm tra định kỳ của 8 môn : Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

-     Hình thức tổ chức:

          + Tiết kiểm tra định kì theo phân phối chương trình của khối, ban. Học sinh của ban được xếp ABC, đánh số báo danh và phòng thi, theo ban, khối, lớp. Số phòng thi bằng số lớp của ban nhưng không quá 44 học sinh/phòng (bộ phận phân công coi thi lưu ý điều động thêm giáo viên tham gia coi thi)

          + Kì thi học kì học sinh được xếp ABC theo khối. Số học sinh mỗi phòng thi không quá 32 học sinh (khối 12 không quá 32 học sinh/phòng).

Để thực hiện nghiêm túc các đợt kiểm tra định kỳ, yêu cầu :

-     Đối với học sinh :

+ Thực hiện ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong mỗi đợt kiểm tra.

+ Nhớ số báo danh và phòng thi đúng với hình thức kiểm tra, tập trung đến phòng thi đúng thời gian quy đinh, thực hiện nghiêm túc quy chế thi.

+ Thực hiện theo yêu cầu của cán bộ - giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.

-     Đối với bộ phận giáo vụ : (thực hiện đến ngày cô Nguyễn Thị Minh Tâm nhận nhiệm vụ)

+ Phân công giáo viên ra đề kiểm tra, mỗi môn ít nhất có 2 đề và giáo viên ra đề nộp trực tiếp cho người được phân công nhận đề. Phụ tráchbộ phận giáo vụ và giáo viên được phân công ra đề thi, nhận đề thi đảm bảo mật không để lộ tên người ra đề thi.

+ Thực hiện sao in đề thi, xếp đề thi đảm bảo số lượng đề thi ở mỗi phòng thi (có biên bản sao in đề thi)

+ Chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm trước buổi thi (giấy thi, danh sách phòng thi)

+ Chịu trách nhiệm bảo mật đề thi.

+ Tổ chức chấm thi phải đánh mã phách và cắt phách bài thi theo quy định (bài tự luận).

-     Đối với tổ chuyên môn :

+ Thực hiện xây dựng thống nhất ma trận đề thi cho tất cả các bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên và phổ biến cho giáo viên trong tổ. Nộp ma trận đề cho chuyên môn nhà trường qua email để theo dõi.

+ Rà soát tiết phân phối chương trình, bào cáo kịp thời cho nhà trường khi có thay đổi lịch kiểm tra trong tháng.

+ Đánh giá đề thi sau khi thi có phù hợp ma trận đề thi hay không, thống nhất đáp án trước khi chấm thi. Phản hồi cho chuyên môn nhà trường khi có những sự cố liên quan đến đề thi. Thực hiện phúc khảo bài thi khi có yêu cầu của học sinh.

+ Thống kê kết quả bài kiểm tra, so sánh tỉ lệ giữa các lớp để có kế hoạch thay đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với từng lớp, Báo cáo kết quả kiểm tra (thống kê) kịp thời cho nhà trường (theo mẫu).

-     Đối với giáo viên :

Theo dõi kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra và phân công coi thi của nhà trường để thực hiện.

+ Giáo viên được phân công ra đề thi : thực hiện nghiêm túc công tác ra đề thi : Nộp đề đúng thời gian quy định (trước lịch kiểm tra 1 tuần). Đề thi đúng nội dung, đảm bảo chuẩn kiến thức kỷ năng, phân hóa được học sinh (theo ma trận đề), trình bày đúng cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục. Chịu trách nhiệm bảo mật đề thi (niêm phong bài thi và đáp án riêng 2 phong bì và kí niêm phong trước khi nộp).

+ Giáo viên được phân công coi thi, chấm thi : Thực hiện coi thi nghiêm túc theo quy chế thi (nhắc học sinh để tài liệu ngoài phòng thi); ký váo giấy nháp, giấy thi; Xử lí học sinh vi phạp quy chế thi (ghi nội dung vi phạm và học sinh vi phạm kí vào danh sách thi hoặc học sinh làm chứng kí) ; thống kê số học sinh dự thi, vắng thi, số bài, số tờ nộp cho người được phân công nhận bài thi. Chấm thi theo đáp án đã duyệt (sau khi thống nhất trong tổ chuyên môn) đảm bào công bằng, thực hiện phúc khảo bài thi.

- Quy định đề thi :

+ Đảm bảo chuẩn kiến thức kỷ năng, đảm bảo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao  (đảm bảo nội dung, thời gian và không có phần riêng)

+ Đề trình bày đúng cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục, không lỗi chính tả.

+ Hình thức ra đền thi : Tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc kết hợp tự luận và trắc nghiệm, Cụ thể.

- Các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý : Tự luận

- Môn Tiếng anh :

+ Khối 12 : Trắc nghiệm 40 câu (không có phần riêng)

+ Khối 10, 11 : Thực hiện trắc nghiệm kết hợp tự luận, cụ thể : Trắc nghiệm 30 câu, thời gian làm bài 30 phút, tự luận thời gian làm bài 10 phút (giáo viên phát đề tự luận sau khi thu phần trắc nghiệm, học sinh làm bài tự luận ngay trên đề)

- Môn Vật lý, Hóa học, Sinh hoc :

+ Khối 10, 11 : Tự luận, trong năm chỉ thực hiện 1-2 bài trắc nghiệm để học sinh làm quen với hình thức thi (nhà trường sẽ quy định theo mỗi bài thi).

+ Khối 12 : Trắc nghiệm

+ Đề trắc nghiệm thời gian làm bài 45 phút, số câu học sinh phải làm không quá 32 câu.

- Đối với bài thi học kì khối 12 thời gian làm bài sẽ tăng lên tiệm cận thời gian kì thi quốc gia.

Nơi nhận:

-   Hiệu trưởng (để báo cáo);

-   Các Phó Hiệu trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

-   Các TTCM (để thực hiện);

-   Lưu VP

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Đình Hoàng

Download lịch kiểm tra tại đây

Download sơ đồ phòng thi tại đây

Download danh sách phòng thị tại đây

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP