Kiểm tra môn vật lí khối 11 đề chung của sở

Cập nhật ngày 20/02/2013, 21:29 GMT+7.

- Theo kế hoạch kiểm tra định kì. Nay điều chỉnh:
+ Không kiểm tra Vật lí khối 11 ngày 25/2/2013 mà kiểm tra theo lịch của Sở (tiết 1 ngày 7/3/2013)
+ Môn hóa học tiết 1 ngày 7/3/2013 dời sang tiết 4 ngày 7/3/2013

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 170/SGDĐT-KTKĐCLDGCNTT

V/v triển khai kiểm tra

tháng 03 năm  2013.

 

      Đắk Lắk, ngày 19  tháng 02  năm 2013

 

 

Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng trưởng Trung học phổ thông các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

                       

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (THPT) triển khai việc tổ chức kiểm tra môn Vật lí lớp 11 được tiến hành trong tuần thứ 26 (tuần 7, học kỳ 2) năm học 2012 – 2013 như sau :

a)     Môn kiểm tra :

- Môn Vật lí lớp 11

Hình thức kiểm tra : Tự luận.

Thời gian làm bài : 45 phút.

Chương trình Chuẩn : Tiết 50.

Chương trình Nâng cao : Tiết 57.

b) Lịch kiểm tra :

Ngày

Buổi

Môn
kiểm tra

Hình thức

Thời gian
làm bài

Giờ
phát đề

Giờ
làm bài

 
 

07/03/2013

Sáng

Vật lí lớp 11

Tự luận

45 phút

7 giờ 00

7 giờ 05

 

 

c) Tổ chức kiểm tra:

   Kết quả bài kiểm tra được ghi điểm của môn học. Yêu cầu tổ chức nghiêm túc để đánh giá chính xác, khách quan chất lượng chung trong toàn tỉnh, từ đó các đơn vị có cơ sở chỉ đạo việc dạy và học, bởi vậy cần lưu ý các yêu cầu sau :

   - Thực hiện nghiêm túc lịch kiểm tra;

   - Bố trí mỗi phòng kiểm tra có 24 học sinh xếp theo A. B. C .... trong toàn khối lớp (trường hợp đặc biệt có thể bố trí nhiều hơn nhưng không vượt quá 36 học sinh);

   - Hiệu trưởng các trường THT ra quyết định cử cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng in sao, coi, chấm bảo đản tính bảo mật, nghiêm túc, khách quan trong tất cả quá trình kiểm tra. Nghiêm khắc xử lý các vi phạm của giáo viên và học sinh;

  - Sau kiểm tra, tổ chức chấm tập trung ; kết quả kiểm tra phải niêm yết công khai tỉ lệ chất lượng từng lớp, của từng giáo viên giảng dạy để tạo động lực thi đua trong việc dạy và học;

  - Những học sinh không tham gia trong đợt kiểm tra tập trung, các đơn vị kịp thời bố trí, tổ chức kiểm tra bổ sung theo qui định ;

  

c) Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm :

- Ngày 04/03/2013 tại phòng KTKĐCLGD-CNTT Sở GDĐT.

- Thời gian kể từ ngày nhận đề đến ngày kiểm tra các đơn vị tăng cường khâu bảo mật và thực hiện đúng qui trình in sao đề kiểm tra. Khi đi nhận đề phải có giấy giới thiệu kèm Quyết định của của Hiệu trưởng về việc thành lập tổ in sao.

Thực hiện việc báo cáo kết quả kiểm tra sau 10 ngày theo biễu mẫu thống kê.

 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng có kế hoạch để triển khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, liên hệ với phòng KTKĐCLGD-CNTT Sở GDĐT, điện thoại 05003817146 hoặc 0905159820./.

 

Nơi nhận:

- Như trên                           để thực hiện;

- Ban Giám đốc                    để báo cáo;                         

- Thanh tra Sở

- Văn phòng Sở

- Phòng GD Trung học                    để phối hợp;

- Phòng KHTC

- Lưu: VT; KTKĐCLGD-CNTT.

 

GIÁM ĐỐC

PHAN HỒNG

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP