KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 THCS VÀ LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 CỦA SỞ GD-ĐT ĐĂK LĂK

Cập nhật ngày 19/05/2012, 10:10 GMT+7.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2012– 2013 như sau:

       UBND TỈNH ĐẮK LẮK                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Số: 24 /KH-SGDĐT                                               Đắk Lắk, ngày 16  tháng 5  năm 2012.

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 6 THCS VÀ LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2012 - 2013

                               

        Thực hiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT; Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT và Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2012– 2013 như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TUYỂN SINH

        1. Mục đích

        - Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường học.

- Đảm bảo huy động tối đa học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học còn trong độ tuổi vào học lớp 6 THCS.

        - Thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh tốt nghiệp THCS.

        2. Yêu cầu

         Phải bảo đảm đúng quy chế, chính xác, công bằng và khách quan.

     II. CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH

        Tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2012 – 2013 thực hiện theo các văn bản sau:

        1. Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

2. Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của  Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

4. Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

        III. TUYỂN SINH LỚP 6 THCS

        1. Tuyển sinh ở các trường THCS

        - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

        - Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học còn trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

        - Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt trước khi ban hành hướng dẫn tuyển sinh. Sau khi được phê duyệt, gửi kế hoạch tuyển sinh cho Sở GD&ĐT.

        2. Tuyển sinh các trường Phổ thông DTNT huyện, thị xã, thành phố

        - Phương thức tuyển sinh:  Tổ chức kiểm tra đầu vào để tuyển sinh.

        + Tổ chức sơ tuyển: Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 01 Hội đồng sơ tuyển.

        + Môn kiểm tra: Toán và Tiếng Việt. Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra. Nội dung đề kiểm tra nằm trong chương trình Tiểu học hiện hành, chủ yếu trong chương trình lớp 5.

        - Tổ chức kiểm tra, chấm và xét học sinh trúng tuyển là trách nhiệm của các trường Phổ thông DTNT huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho địa phương quyết định.

        - Ngày kiểm tra: 25/6/2012.

            - Lịch kiểm tra:

Ngày

 

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

25/6/2012

Sáng

Tiếng Việt

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Toán

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

        - Sở GD&ĐT sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể riêng.

        IV. TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

        1. Chỉ tiêu tuyển sinh

        Căn cứ vào quy mô, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT và nhu cầu học tập của học sinh, Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu cho từng trường THPT.

        2. Điều kiện tuyển sinh, chính sách ưu tiên khuyến khích

         a) Độ tuổi dự tuyển:

         Thực hiện theo đúng Quy chế. Cần lưu ý:

- Tuổi dự tuyển của người học vào lớp 10 THPT: từ 15 đến 17 tuổi (căn cứ vào giấy khai sinh tính từ năm sinh đến năm 2012).  

- Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định:

+ Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước;

+ Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế –  xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước;

          Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm trên thì chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.      

        - Học sinh thiếu một tuổi (sinh năm 1998) được phép dự tuyển nếu xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

        - Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự tuyển, cần đối chiếu giấy khai sinh với các loại giấy tờ quy định khác của người dự tuyển.

        b)  Đối tượng dự tuyển:

         Đối tượng dự tuyển vào trường THPT là người đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp bổ túc THCS còn trong độ tuổi và có hồ sơ hợp lệ. Riêng đối với trường các trường THPT chuyên biệt cần thêm điều kiện sau:

        + Trường Phổ thông DTNT THPT N’Trang Lơng: Học sinh phải qua vòng sơ tuyển ở cấp huyện mới được dự thi.

+ Trường THPT chuyên Nguyễn Du: Học sinh phải thuộc địa bàn tuyển sinh; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

        c) Chính sách ưu tiên, khuyến khích (chỉ thực hiện khi tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên).

        - Chính sách ưu tiên, khuyến khích đối với học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT thực hiện theo Điều 4 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT.

        - Cần lưu ý các chính sách ưu tiên, khuyến khích sau:

        + Vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thực hiện theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

+ Việc cộng điểm khuyến khích chứng chỉ tin học cho học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT thực hiện như sau:

          Chỉ tính điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 đối với chứng chỉ do Sở GD&ĐT cấp với phôi chứng chỉ do Bộ GD&ĐT phát hành và được cấp trong cả cấp học THCS.

          Chứng chỉ tin học trình độ A xếp loại giỏi, khá, TB được cộng điểm khuyến khích như chứng chỉ nghề phổ thông xếp loại tương ứng. Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên được cộng điểm tương ứng với loại giỏi của chứng chỉ tin học trình độ A.

          Những học sinh đồng thời có cả chứng chỉ tin học và chứng chỉ nghề phổ thông chỉ được hưởng khuyến khích cho loại có mức điểm khuyến khích cao nhất.

+ Học sinh lớp 9 đạt giải cá nhân trong các kỳ thi Giải Toán, thi Tiếng Anh qua Internet năm học 2011-2012 được cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2012-2013 như sau:

Cộng 2 điểm cho học sinh đạt giải trong kỳ thi cấp Quốc gia; đạt giải nhất (huy chương vàng) trong kỳ thi cấp tỉnh;

Cộng 1,5 điểm cho học sinh đạt giải nhì (huy chương bạc) trong kỳ thi cấp tỉnh;

Cộng 1,0 điểm cho học sinh đạt giải ba (huy chương đồng) trong kỳ thi cấp tỉnh.

Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích áp dụng cho từng phương thức tuyển sinh được quy định tại các Điều 10, 12, 18 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

        3. Hồ sơ dự tuyển

        - Mẫu đơn xin dự tuyển do Sở GD&ĐT phát hành thống nhất trong toàn tỉnh (các trường đăng ký số lượng đơn dự tuyển về phòng Giáo dục trung học chậm nhất vào ngày 17/5/2012). Trường THPT chuyên Nguyễn Du, trường THPT DTNT N’Trang Lơng, trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Văn hóa 3 sử dụng mẫu của nhà trường.

- Hồ sơ dự tuyển gồm có: Đơn xin dự tuyển, đơn đăng ký nguyện vọng vào học các Ban; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển (học sinh dự tuyển vào trường THPT Thực hành Cao nguyên và trường THPT DTNT N’Trang Lơng chỉ nộp bản công chứng); bản phô tô công chứng học bạ (riêng trường xét tuyển phải nộp bản học bạ chính); bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu; bản phô tô công chứng giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có); 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

        Sau khi học sinh trúng tuyển, nhà trường yêu cầu nộp bản chính học bạ và các giấy tờ liên quan.

        4. Địa bàn tuyển sinh

        - Trường THPT Thực hành Cao Nguyên được tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên.

        - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, trường THPT DTNT N’Trang Lơng, trường THPT Phú Xuân chỉ tuyển những học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp THCS thuộc tỉnh Đắk Lắk.

        - Các trường THPT còn lại chỉ được tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp THCS thuộc phạm vi địa bàn huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là địa bàn tuyển sinh). Học sinh đăng ký dự tuyển sinh tại địa bàn khác phải có lý do chính đáng thì Hiệu trưởng (nơi tuyển) trình Giám đốc Sở đồng ý mới cho đăng ký dự tuyển.

5. Phương thức tuyển sinh

          a) Trường THPT Thực hành Cao Nguyên:

        Thi tuyển sinh theo kế hoạch của nhà trường sau khi được Sở GD&ĐT phê duyệt. Trên cơ sở đảm bảo chất lượng tuyển sinh, xây dựng trường đạt tiên tiến, có đào tạo học sinh mũi nhọn cho tỉnh Đắk Lắk.

          b) Trường THPT Chuyên Nguyễn Du:

          Thi tuyển sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và thi chung kỳ đối với các môn không chuyên cùng các trường THPT không chuyên tổ chức thi trong tỉnh. Cụ thể:

- Vòng 1: Sơ tuyển. Giao cho nhà trường sơ tuyển khi nhận hồ sơ.

Học sinh được tham gia thi tuyển vòng 2 nếu đạt các tiêu chí sau:

+ Xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm của 4 năm cấp Trung học cơ sở từ khá trở lên;

+ Xếp loại tốt nghiệp Trung học cơ sở từ khá trở lên.

- Vòng 2: Thi tuyển theo quy chế

          c) Trường THPT DTNT N’ Trang Lơng: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

          - Tổ chức sơ tuyển trước khi thi tuyển.

          - Môn thi: Ngữ văn và Toán. (Sở có công văn hướng dẫn riêng).

          d) Trường THPT Văn hoá 3 và trường phổ thông DTNT Tây Nguyên được tuyển sinh theo kế hoạch riêng của trường.

          e) Các trường THPT còn lại:

         Tổ chức thi tuyển sinh: 22 trường; tổ chức xét tuyển sinh: 25 trường. Cụ thể:

        - Các trường tổ chức thi tuyển:

        + Thành phố Buôn Ma Thuột 07 trường: THPT Buôn Ma Thuột, THPT Chu Văn An, THPT Hồng Đức, THPT Lê Quý Đôn, THPT Lê Duẫn, THPT Trần Phú, THPT Cao Bá Quát.

        + Huyện Krông Pắc 03 trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Lê Hồng Phong, THPT Phan Đình Phùng.

        + Huyện Ea Kar 02 trường: THPT Ngô Gia Tự, THPT Trần Nhân Tông.

        + Thị xã Buôn Hồ 03 trường: THPT Buôn Hồ, THPT Hai Bà Trưng, THPT Huỳnh Thúc Kháng.

        + Huyện Krông Năng 01 trường: THPT Phan Bội Châu.

        + Huyện Cư M’gar 02 trường: THPT Cư M’gar, THPT Lê Hữu Trác.

        + Huyện Ea H’Leo 01 trường: THPT Ea’Leo.

        + Huyện Krông Ana 03 trường: THPT Krông Ana, THPT Hùng Vương, THPT Phạm Văn Đồng.

        - Các trường tổ chức xét tuyển sinh: Tất cả các trường còn lại không thuộc danh sách trường tổ chức thi tuyển.

6. Môn thi, đăng ký dự thi và đăng ký nguyện vọng

        a) Trường THPT Chuyên Nguyễn Du:

        - Đăng ký dự thi:

        Học sinh đăng ký dự thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) và chỉ được đăng ký dự thi 01 môn chuyên.

        -  Đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT không chuyên tổ chức thi:

        + Học sinh dự thi trường THPT Chuyên Nguyễn Du được quyền đăng ký thêm tối đa 2 nguyện vọng vào 02 trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh huyện, thị xã, thành phố. Nguyện vọng 1: tại 01 trường THPT trên địa bàn học sinh được tuyển sinh; Nguyện vọng 2: tại trường THPT khác trên địa bàn học sinh được tuyển sinh.  

        + Học sinh không vi phạm quy chế thi, dự thi đủ các môn không chuyên theo quy định nếu không trúng tuyển vào các lớp chuyên thì căn cứ kết quả thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ để xét vào học các lớp không chuyên của trường theo Quy chế và chỉ tiêu Sở GD&ĐT giao.

        + Học sinh không vi phạm quy chế thi, dự thi đủ các môn không chuyên theo quy định nếu không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du sẽ được lấy kết quả điểm thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ để xét vào các trường THPT tổ chức thi  trên địa bàn tuyển sinh theo nguyện vọng đăng ký.

        + Việc xét nguyện vọng 1 và 2 vào các trường THPT không chuyên của học sinh dự thi vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du ngang bằng như những thí sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên khác trong tỉnh.

        + Học sinh không đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT tổ chức thi thì sẽ không được xét tuyển.

-      Đăng ký dự tuyển vào các trường THPT xét tuyển sinh:

        Sau khi trường THPT Chuyên Nguyễn Du và các trường THPT tổ chức thi công bố danh sách trúng tuyển, những học sinh không trúng tuyển liên hệ với một trường THPT xét tuyển sinh thuộc địa bàn tuyển sinh để nộp hồ sơ xin xét tuyển.

b)  Học sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên tổ chức thi:

- Đăng ký dự thi:

Học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh của các trường tổ chức thi tuyển sinh được đăng dự thi và thi 03 môn Ngữ văn; Toán và Ngoại ngữ.

- Đăng ký nguyện vọng:

        + Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng tại các trường THPT tổ chức thi thuộc địa bàn tuyển sinh:

        Nguyện vọng 1: tại trường THPT dự thi;

        Nguyện vọng 2: tại trường THPT khác trường dự thi;

        Nguyện vọng 3: tại trường THPT khác các trường đã đăng ký.

        + Học sinh dự thi có thể đăng ký ít hơn 3 nguyện vọng nhưng phải đăng ký nguyện vọng 1. Những địa phương chỉ có 01 hoặc 02 trường THPT tổ chức thi thì học sinh chỉ được đăng ký tối đa 01 hoặc 02 nguyện vọng.

        - Đăng ký dự tuyển vào các trường THPT xét tuyển sinh:

         Học sinh ở những địa bàn vừa có trường tổ chức thi tuyển sinh vừa có trường tổ chức xét tuyển sinh nếu không trúng tuyển vào trường thi tuyển thì liên hệ với một trường THPT trên địa bàn tổ chức xét tuyển để đăng ký xét tuyển.

        c)  Trường THPT DTNT N’Trang Lơng:

        - Thi tuyển kết hợp xét tuyển. Môn thi: Ngữ văn và Toán.

        - Kết quả tuyển sinh của trường THPT DTNT N’Trang Lơng không dùng để xét tuyển sinh vào các trường THPT khác.

        - Học sinh dự thi vào trường THPT DTNT N’Trang Lơng được đăng ký dự thi hoặc xét tuyển sinh vào các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh.

Việc đăng ký dự thi tuyển sinh vào trường THPT DTNT N’Trang Lơng Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

        d) Trường THPT Thực hành Cao Nguyên:

        - Thi 03 môn: Ngữ văn, Toán và Hóa học.

        - Được phép tuyển sinh theo kế hoạch của nhà trường đã được Sở GD&ĐT phê duyệt.

        - Kết quả tuyển sinh của trường THPT Thực hành Cao Nguyên không dùng để xét tuyển sinh vào các trường THPT khác.

        - Học sinh tỉnh Đắk Lắk dự thi vào trường THPT Thực hành Cao Nguyên được đăng ký dự thi hoặc xét tuyển sinh vào các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh và được chọn trường để học nếu trúng tuyển vào cả hai trường.

        e) Các trường THPT áp dụng phương thức xét tuyển sinh:

        - Các trường THPT áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh cho học sinh đăng ký dự xét theo lịch và kế hoạch.

            - Tổ chức xét tuyển theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.

        7. Ngày thi, lịch thi

        Trường THPT Chuyên Nguyễn Du và các trường THPT không chuyên tổ chức thi tuyển sinh sẽ thi chung một kỳ, trường THPT DTNT N’Trang Lơng và trường THPT Thực hành cao nguyên tổ chức thi riêng.

        a) Các trường THPT không chuyên tổ chức thi tuyển:

        - Ngày thi : 22, 23/6/2012

        - Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

22/6/2012

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

23/6/2012

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

        b) Trường THPT Chuyên Nguyễn Du

        - Ngày thi: 22, 23/6/2012.

        - Lịch thi :

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

22/6/2012

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

23/6/2012

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Môn chuyên: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Hoá học

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

Môn chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán,

Vật lí, Sinh học

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

        c) Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

        - Ngày thi:  25/6/2012.

        - Lịch thi:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

25/6/2012

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

        d) Trường THPT Thực hành Cao nguyên

        Thi theo kế hoạch của nhà trường vào ngày 18, 19/6/2012.

8. Đề thi

        Nội dung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nằm trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

a)  Trường THPT không chuyên tổ chức thi tuyển:

Đề thi các môn Ngữ văn và Toán có thời lượng 120 phút, thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ có thời lượng 60 phút, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

        b) Trường THPT Chuyên Nguyễn Du

- Môn thi không chuyên: Toán và Ngữ văn có thời lượng 120 phút, thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại ngữ có thời lượng 60 phút, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; thi chung đề với các trường THPT không chuyên.

- Môn thi chuyên: Hoá học và Ngoại ngữ có thời lượng 120 phút; các môn chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Sinh học có thời lượng 150 phút. Tất cả các môn chuyên đều thi theo hình thức tự luận. Học sinh chỉ được dự thi 01 môn chuyên. Học sinh dự thi vào môn chuyên Tin học phải thi môn Toán, chung đề với học sinh thi chuyên Toán.

        c) Đề thi trường THPT DTNT N’Trang Lơng

        Đề thi các môn Ngữ văn và Toán có thời lượng 120 phút, thi theo hình thức tự luận.

        9. Tổ chức chấm thi

        Sở GD&ĐT thành lập 1 Hội đồng chấm thi chung của tỉnh đặt tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Riêng trường THPT Thực hành Cao Nguyên và trường THPT DTNT N’Trang Lơng được thành lập Hội đồng chấm thi riêng.

10. Nguyên tắc xét tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển

a) Xét tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Du

Áp dụng quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên để xét tuyển

b)    Xét tuyển vào trường THPT

        - Nguyên tắc xét tuyển sinh của một trường:

        + Xét theo thứ tự từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và 3; học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 thì sẽ không được xét nguyện vọng 3.

        + Điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 không quá một điểm; điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá một điểm.

-      Lưu ý:

+ Sau khi trúng tuyển, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký hoặc chuyển trường. Trường hợp chuyển trường phải có lý do chính đáng và đạt điểm tuyển sinh bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của trường chuyển đến mới được phép chuyển trường.

        + Nếu vì lý do nào đó mà trường tuyển sinh không đạt so với chỉ tiêu giao thì căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường đề xuất phương án để Giám đốc Sở quyết định. Các trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu giao sẽ được Sở GD&ĐT xem xét để cho phép tuyển sinh thêm những học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh, có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn các nguyện vọng của trường.

         + Nếu số học sinh đăng ký dự thi quá ít thì nhà trường làm tờ trình đề nghị chuyển sang thi ở Hội đồng thi của trường khác trên địa bàn, nhưng vẫn giữ nguyên các nguyện vọng của học sinh.

         11. Hội đồng tuyển sinh, tổ chức xét tuyển sinh

        - Mỗi trường THPT chịu trách nhiệm đề xuất nhân sự Hội đồng tuyển sinh của đơn vị mình theo đúng Quy chế, trình Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Chậm nhất ngày 21/5/2012 phải gửi tờ trình đề nghị nhân sự cho Sở GD&ĐT (qua E-mail nội bộ và qua đường công văn cho phòng GDTrH).

        - Đối với các trường THPT tổ chức thi tuyển sinh: Sau khi chấm thi xong, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức họp các Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để thống nhất điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh cho từng trường. Riêng trường THPT Chuyên Nguyễn Du và trường THPT DTNT N’Trang Lơng, sau khi chấm thi xong Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp duyệt kết quả với Sở (gồm: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo HĐ Chấm thi, Phòng GDTrH và phòng Khảo thí và KĐCLGD-CNTT).

            - Đối với trường THPT tổ chức xét tuyển sinh: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét theo đúng Quy chế và thời gian quy định. Sau khi xét xong, gửi danh sách trúng tuyển, tờ trình đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển.

        - Chế độ tuyển sinh đối với học sinh dân tộc tại chỗ: Năm học 2012-2013 Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu cho các trường THPT tuyển sinh số lượng học sinh dân tộc tại chỗ ít nhất là 5% tổng chỉ tiêu giao cho nhà trường, lấy theo thứ tự xét tuyển từ cao xuống thấp.

        12. Kế hoạch và thời gian làm việc

        a) Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh các trường tổ chức thi

        - Từ ngày 17/5/2012, các trường THPT phối hợp với các trường THCS trên địa bàn thông báo kế hoạch tuyển sinh và hướng dẫn các thủ tục cho học sinh đăng ký tuyển sinh.

        - Bắt đầu từ ngày 24/5/2012: Các trường mua hồ sơ tuyển sinh tại Sở GD&ĐT. Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ, chú ý tư vấn học sinh chọn nguyện vọng.

        - Từ ngày 05/6 đến 12/6/2012: Tiến hành thu nhận hồ sơ dự tuyển (thông báo cho học sinh không thu vào những ngày thi TN THPT) và nhập dữ liệu (Sở GD&ĐT sẽ cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh, các đơn vị nhận ở  phòng Khảo thí và KĐCLGD-CNTT).

        - Ngày 10/6/2012: Các trường báo cáo bằng văn bản dự kiến số điểm thi, số lượng học sinh dự thi, số phòng thi và dự kiến nhân sự hội đồng coi thi, chấm thi để Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi (Báo cáo theo mẫu gửi về phòng KT&KĐCLGD-CNTT).

        - Ngày 14/6/2012: Các trường báo cáo bằng văn bản chính xác số điểm thi, số lượng học sinh dự thi, số phòng thi để Sở GD&ĐT in sao đề thi (Báo cáo theo mẫu gửi về phòng KT&KĐCLGD-CNTT).

        - Từ ngày 14 – 15/6/2012 các trường in danh sách học sinh dự thi có đầy đủ các dữ liệu và niêm yết công khai, hướng dẫn học sinh kiểm tra các dữ liệu nhất là các chế độ ưu tiên, khuyến khích và các nguyện vọng đăng ký, tiến hành điều chỉnh những sai sót

        - Ngày 16/6/2012: Các trường tiến hành in bảng ghi tên dự thi và các biểu mẫu liên quan, phát thẻ dự thi và niêm yết các danh sách, hướng dẫn theo quy định. Nộp đĩa dữ liệu về Sở GD&ĐT (gửi về phòng KT&KĐCLGD-CNTT)

        - Sáng ngày 21/6/2012: Lãnh đạo các Hội đồng coi thi nhận đề thi tại Hội đồng ra đề thi.

        - Ngày 22, 23/6/2012 thi theo lịch. Sau buổi thi cuối cùng lãnh đạo các Hội đồng coi thi nộp bài thi và các loại hồ sơ thi cho lãnh đạo Hội đồng chấm thi.

        - Từ chiều ngày 23/6/2012, Lãnh đạo Hội đồng chấm thi có mặt tại trường THPT chuyên Nguyễn Du để nhận bài và làm việc. Hội đồng chấm thi sẽ hoàn thành công việc chấm thi chậm nhất vào ngày 30/6/2012.

           - Dự kiến ngày 03/7/2012: Họp các Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của các trường tổ chức thi tuyển với Lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo HĐ chấm thi, lãnh đạo các phòng chức năng của Sở GD&ĐT để quyết định chỉ tiêu, điểm chuẩn tuyển sinh các nguyện vọng và danh sách học sinh trúng tuyển cho mỗi trường; các trường nhận các loại hồ sơ (đề xuất điểm chuẩn, danh sách học sinh trúng tuyển, đĩa dữ liệu điểm và các hồ sơ liên quan).

        - Từ ngày 05/7/2012 đến 09/7/2012: các trường công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển khi được Giám đốc Sở phê duyệt. Thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo của học sinh.

        - Sau 7 ngày kể từ khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, các trường tiến hành nhận đơn xin phúc khảo bài thi của học sinh. Việc phúc khảo bài thi áp dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Sở GD&ĐT thông báo kế hoạch chấm phúc khảo cụ thể sau.

        - Sau khi có danh sách trúng tuyển, các trường tiến hành xét học sinh vào các Ban theo nguyện vọng học sinh và điều kiện của nhà trường.

        b) Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh trường THPT DTNT N’Trang Lơng (theo hướng dẫn riêng)

         c) Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh các trường tổ chức xét tuyển sinh

- Từ ngày 17/5/2012, các trường thông báo kế hoạch tuyển sinh.

        - Bắt đầu từ ngày 15/6/2012: Các trường mua hồ sơ hồ sơ tuyển sinh tại Sở. Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ.

        - Lập kế hoạch: Từ 10/7-17/7/2012 cho học sinh đăng ký xét tuyển, thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển.

        + Hạn chót 23/7/2012 phải báo cáo kết quả xét tuyển về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) để duyệt gồm: biên bản xét duyệt, tờ trình đề nghị điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh, danh sách và đĩa dữ liệu học sinh trúng tuyển.

        - Trường THPT Phú Xuân:

        + Lập kế hoạch: Từ 10/7/2012 cho học sinh đăng ký xét tuyển, thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển.

        + Hạn chót 09/8/2012 phải báo cáo kết quả xét tuyển về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) để duyệt gồm: biên bản xét duyệt, tờ trình đề nghị điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh, danh sách và đĩa dữ liệu học sinh trúng tuyển.

        V. TUYỂN SINH TIẾNG PHÁP NĂM HỌC  2012 – 2013

        1. Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6

        Sở GD&ĐT giao cho phòng GD&ĐT thành phố Buôn Ma Thuột lập kế hoạch tuyển sinh cụ thể trình Sở GD&ĐT phê duyệt để thực hiện.

        2. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT

        - Học sinh học chương trình tăng cường Tiếng Pháp cấp THCS được đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Du theo quy chế trường chuyên.

        - Những học sinh học chương trình tăng cường Tiếng Pháp cấp THCS sẽ được xét tuyển vào học lớp 10 THPT (những học sinh này không phải đăng ký dự thi vào các trường THPT không chuyên). Việc xét tuyển vào học lớp 10 THPT được tiến hành sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Tiếng Pháp và theo đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Những học sinh trúng tuyển vào lớp 10 sẽ được bố trí học tại một trường THPT thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

        VI. CÁC BAN VÀ SẮP XẾP HỌC SINH VÀO CÁC BAN Ở TRƯỜNG THPT

        1. Các ban trong trường THPT

        - Tất cả các trường THPT (kể cả các trường THPT chuyên biệt) tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 – 2013 đều tiến hành phân ban theo chương trình phân ban của Bộ GD&ĐT.

        - Hiệu trưởng trường THPT lập phương án phân ban. Phương án phân ban phải xác định rõ các ban và số lớp của từng ban. Đối với trường THPT có điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất thì tổ chức 3 ban: ban Khoa học tự nhiên, ban Khoa học xã hội và Nhân văn và ban Cơ bản; đối với trường THPT chưa có điều kiện nói trên thì tổ chức 2 ban hoặc 1 ban.

        - Phương án phân ban của trường THPT được xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh do Sở GD&ĐT giao, tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương.

        - Hiệu trưởng các trường THPT gửi phương án phân ban về Sở (phòng GDTrH) trước ngày 30/5/2012 để Giám đốc Sở phê duyệt trước khi thông báo chính thức.

        2. Căn cứ để xếp người học vào các ban

        -  Phương án phân ban đã được phê duyệt.

        - Kết quả tuyển sinh và nguyện vọng, năng lực của học sinh trúng tuyển.

        VII. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

        Định mức chi thực hiện theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND, ngày 23/8/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

        VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với trường THPT

- Tổ chức học tập quy chế tuyển sinh cho giáo viên; phối hợp với các ban, ngành địa phương để tuyên truyền về chủ trương tuyển sinh, cử cán bộ coi thi, chấm thi theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của trường, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận hồ sơ; thông báo rộng rãi cho phụ huynh, học sinh nắm các thông tin cần thiết về tuyển sinh đặc biệt là quy định các loại hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ, tư vấn đăng ký nguyện vọng đối với phương thức thi tuyển. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Khoản 2, Điều 27 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

  - Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh, các chỉ đạo và kế hoạch làm việc của Sở GD&ĐT.

- Các trường THPT xét tuyển thuộc cùng địa bàn cấp huyện, phối hợp để tham mưu với UBND huyện phân khu vực tuyển sinh phù hợp với điều kiện đi lại của học sinh.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường THCS học tập quy chế tuyển sinh cho giáo viên, phối hợp với các ban, ngành của địa phương để tuyên truyền về chủ trương tuyển sinh. Cử cán bộ coi thi theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các trường THCS thông báo rộng rãi cho phụ huynh, học sinh nắm các thông tin cần thiết về tuyển sinh; đặc biệt là quy định các loại hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ và đăng ký nguyện vọng đối với các trường THPT thi tuyển sinh.

- Chỉ đạo các trường THCS chuẩn bị cho học sinh các lọai hồ sơ đúng thời điểm quy định, hướng dẫn cho học sinh chọn trường tuyển sinh phù hợp khả năng và điều kiện của bản thân học sinh. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Điều 25 của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.  

        Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2012-2013. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./.                                                                                     

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC

  - UBND Tỉnh;                                                                                                                                                   

   - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (để báo cáo);                                                                      (Đã kí)

   - Công An, Bưu điện Tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính;                                        

   - Lãnh đạo Sở GD&ĐT;                                                          

   - UBND các huyện, TX,TP (để phối hợp);                                                                  Phan Hồng

   - Các trường THPT, PTDT nội trú; phòng GD&ĐT;                                                  

   - Các phòng, ban Sở GD&ĐT;

   - Lưu VT, GDTrH.

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP