Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2011-2012

Cập nhật ngày 12/04/2012, 09:35 GMT+7.

1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.
2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.
3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.
4. Tập huấn cho giáo viên, học sinh quy chế, nghiệp vụ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2012 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 – 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 008/CM-HTK                                                   Buôn Hồ, ngày 11 tháng 04 năm 2012

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2011-2012.

 Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh 

A.           Mục đích, yêu cầu:

1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.

3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

4. Tập huấn cho giáo viên, học sinh quy chế, nghiệp vụ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2012 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 – 2013.

B.      Tổ chức kiểm tra học kỳ 2: (Kiểm tra chung 8 môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng anh cho cả 3 khối)

1. Đối với lớp 12:

- Sở GDĐT tổ chức kiểm tra học kỳ 2 chung trong toàn tỉnh các môn: Ngữ Văn, Hóa học, Địa lí, Lịch sử, Toán, Tiếng Anh và Vật lí.

Lưu ý:     + Học sinh chỉ được đăng kí hoặc môn Tiếng Anh hoặc môn Vật lí;

+ Học sinh có thể đăng ký dự kiểm tra môn Vật lí nếu có nguyện vọng đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT thay thế môn Ngoại ngữ;

- Tổ Lý – CN: ra đề Vật lí cho các học sinh dự kiểm tra môn Ngoại ngữ, Tổ Ngoại ngữ ra đề Ngoại ngữ cho các học sinh dự kiểm tra môn Vật lí, Tổ Sinh – CN ra đề môn sinh học theo thời lượng và yêu cầu chung. Ngoài ra mỗi tổ ra 1 đề dự phòng của môn để tổ chức thi lại cho những học sinh vắng có lí do.

- Các môn Tin học, Công nghệ, GDCD, Thể dục, Quốc phòng: giáo viên giảng dạy tự ra đề và tổ chức kiểm tra từ tuần 33 đến tuần 34.

2. Đối với lớp 10-11:

- Các tổ chuyên môn phân công giáo viên ra đề kiểm tra chung 8 môn theo đúng yêu cầu đề thi. Mỗi môn, khối phân công ít nhất 2 giáo viên ra 2 đề độc lập theo ma trận chung, nhà trường chọn ngẫu nhiên 1 trong 2 đề. Đề còn lại dự phòng thi bổ sung đối với những học sinh vắng có lí do.

- Các môn Tin học, Công nghệ, GDCD, Thể dục, Quốc phòng, Nghề phổ thông: giáo viên giảng dạy tự ra đề và tổ chức kiểm tra từ tuần 34 đến tuần 35.

3. Hình thức đề kiểm tra

    + Theo hình thức tự luận các môn: Ngữ văn, Toán, Địa lí và Lịch sử.

+ Theo hình thức trắc nghiệm các môn: Hóa học, Vật lí, Ngoại ngữ và Sinh học.

4. Cấu trúc đề kiểm tra

   - Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề kiểm tra mỗi môn gồm 2 phần:  

+ Phần chung cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao;

+ Phần tự chọn theo chương trình Chuẩn; chương trình Nâng cao

 Đối với đề kiểm tra có phần tự chọn, học sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.

- Đối với các môn Ngoại ngữ: đề kiểm tra mỗi môn chỉ có phần bắt buộc dành cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao, không có phần tự chọn.

- Lưu ý: số câu trắc nghiệm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học: phần chung: 26 câu +   phần riêng 6 câu/ phần x 2 = 38 câu; Môn Tiếng anh: phần chung 32 câu không có phần riêng.

Cấu trúc đề kiểm tra tham khảo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT các năm trước.

5. Kế hoạch kiểm tra chung

a/ Công tác tổ chức, chuẩn bị.

- Khối 12: Tổ chức mỗi phòng kiểm tra có 24  học sinh, phòng cuối có thể xếp không quá 28 học sinh của tất cả học sinh của khối 12 (không phân biệt các ban) theo các bước sau:

+ Bước 1: Xếp môn thi Ngoại ngữ theo thứ tự Tiếng Anh sau đó đến môn kiểm tra thay thế Vật lí;

+ Bước 2: Xếp danh sách học sinh dự kiểm tra theo thứ tự môn kiểm tra Tiếng Anh, môn thay thế Vật lí theo thứ tự a, b, c … của tên học sinh.

-         Khối 10, 11:  xếp abc theo khối không quá 36 học sinh/phòng thi

Lưu ý: Số báo danh gồm 6 chữ số. Tổ chức nghiệp vụ kiểm tra các môn trắc nghiệm khách quan thực hiện theo Công văn số 155/BGDĐT-KT&KĐ ngày 05/01/2007 của Bộ GDĐT.

b/ Lịch kiểm tra chung

* Lịch kiểm tra chung khối 12 (tuần 34)

Ngày

kiểm tra

Buổi

Môn

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Gìơ bắt đầu làm bài

26/04/2012

 

Sáng

Ngữ Văn

Tự luận

90phút

7g25

7g30

Hóa học

Trắc nghiệm

45phút

9g40

9g50

Chiều

Địa lí

Tự luận

45phút

13g55

14g00

Lịch sử

Tự luận

45phút

15g25

15g30

27/04/2012

 

Sáng

Toán

Tự luận

90phút

7g25

7g30

Tiếng Anh-Vật lý (Đề Sở)

Trắc nghiệm

45phút

9g40

9g50

28/04/2012

Sáng

Sinh học

Trắc nghiệm

45phút

7g20

7g30

Tiếng Anh – Vật lý (Đề Trường)

Trắc nghiệm

45phút

8g20

8g30

* Lịch kiểm tra chung khối 10, 11 (tuần 35)

Ngày

kiểm tra

Buổi

Môn

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Gìơ bắt đầu làm bài

02/05/2012

 

Sáng

Ngữ Văn

Tự luận

90phút

7g25

7g30

Hóa học

Trắc nghiệm

45phút

9g40

9g50

03/05/2012

 

Sáng

Địa lí

Tự luận

45phút

7g25

7g30

Sinh học

Trắc nghiệm

45phút

8g50

9g00

04/05/2012

 

Sáng

Lịch sử

Tự luận

45phút

7g25

7g30

Vật lí

Trắc nghiệm

45phút

8g50

9g00

05/05/2012

 

Sáng

Toán

Tự luận

90phút

7g25

7g30

Tiếng Anh

Trắc nghiệm

45phút

9g40

9g50

 

    c/ Nơi nhận đề và thời gian nhận đề:  

-      Đề Sở: Ngày 20/04/2012 nhận đề kiểm tra tại phòng KTKĐCLGD-CNTT. Lưu ý khi đi nhận đề kiểm tra phải có Quyết định thành lập Hội đồng in sao và giấy giới thiệu của người nhận bộ đề kiểm tra.

-      Đề trường: Các giáo viên được phân công ra đề thi nộp trực tiếp cho cô Ngọc văn thư trước ngày 21/04/2012 đối với đề lớp 12 và trức ngày 25/04/2012 đối với đề lớp 10 và 11.

    d/ Hướng dẫn, tổ chức, sao in và chấm bài kiểm tra: Đề kiểm tra sẽ đựơc in mỗi môn 1 bản chính (môn tự luận) và các phiên bản chính (môn trắc nghiệm) để in sao.

    Để bảo đảm tính bảo mật của đề kiểm tra, Giáo viên được phân công ra đề và Tổ in sao chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật của đề, các đề kiểm tra không sử dụng phải niêm phong cẩn thận, các khâu của việc in sao phải có biên bản (để lưu tại đơn vị).    

    Cách dồn đề kiểm tra môn trắc nghiệm vào túi phải thực hiện đúng qui trình phát đề tại các phòng thi.

    Đáp án chỉ được mở và sao in khi kiểm tra xong bộ môn đó.

    Sau thời gian kiểm tra giáo viên được phân công ra đề phải gửi File đề - đáp an cho tổ trưởng để tổng hợp.

    Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra học kỳ theo lịch qui định do ốm đau, tai nạn... thì các tổ tự tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời trong thời gian phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ sơ kết học kỳ 2. Đề kiểm tra bổ sung các tổ sử dụng đề dự phòng.

e/ Công tác chấm thi:

- Các tổ chuyên môn tự tổ chức chấm tập trung các ngày trong tuần, Bài thi phải được cắt phách theo đúng quy định đối với bài tự luận.

f/ Công tác học 2 buổi:

    - Khối 10, 11 học đến tuần 33

    - Khối 12 tuần 34 nghỉ, tuần 35 thực hiện ôn tâp 6 môn thi tốt nghiệp với 4 tiết/môn/tuần, cụ thể: tuần 35 buổi chiều từ thứ 4 đến thứ 7 học 2 môn Tiếng anh và Vật lí. Các tuần 36,37,38 học theo lịch công bố sau.

g/ Công tác nhập điểm – xếp loại 2 mặt:

- Khối 12 hoàn thành trước ngày 03/05/2012. Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp vào chiều thứ 5 ngày 03/05/2012

- Khối 10 và 11 hoàn thành trước ngày 10/05/2012. Họp xét điều kiện lên lớp vào sáng thứ 5 ngày 10/05/2012.

Báo cáo: Các tổ chuyên môn thực hiện báo cáo trước ngày 10/05/2012 gồm:

-  Thống kê theo mẫu Mẫu_THPT (gởi kèm tập tin).

-  Tất cả các đề kiểm tra học kỳ kèm Đáp án - Hướng dẫn chấm của khối 10, 11, 12 của các bộ môn thống kê (trừ các môn kiểm tra chung của lớp 12 đề sở).

- Lưu ý: Báo cáo và các đề kiểm tra chỉ cần gởi qua Email-HTK có thư mục đặt theo tên tổ chuyên môn.

Các tổ, giáo viên, nhân viên phải tuân thủ tuyệt đối quy trình ra đề, in sao và lịch thi. Tổ trưởng, giáo viên, nhân viên được phân công hoàn toàn chịu trách nhiệm về phần việc được phân công ở tất cả các khâu (ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm và báo cáo).

Nơi nhận:                                                              PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

- Như trên : để thực hiện;                                                           (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Đình Hoàng

- Xem danh sách phòng thi khối 10, 11

- Xem danh sách phòng thi khối 12

- Phân công coi thi

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP