Kế hoạch kiểm tra định kì tháng 4

Cập nhật ngày 02/04/2012, 05:05 GMT+7.

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 007/CM-HTK                                                    Buôn Hồ, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 4.

Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh

I. Kiểm tra định kỳ đã thực hiện trong tháng 3

1- Môn Tiếng Anh khối 10 -11: (tuần 26):Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 3 ngày 28/02/2012; buối sáng.

2- Môn Địa lí khối 10: (tuần 26):Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 6 ngày 02/03/2012; buối sáng.

3- Môn Vật lí lớp 11: (tuần 26): Đề chung của Sở: Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 6 ngày 02/03/2012; buối sáng.

4- Môn Hóa học khối 10-11- 12: (tuần 27):Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 2 ngày 05/03/2012; buối sáng.

5- Môn Ngữ văn khối 10: (tuần 27):Ngày kiểm tra : tiết 1-2 thứ 4 ngày 07/03/2012; buối sáng.

6- Môn Đại số khối 10 – 11 và Giải tích khối 12: (tuần 27):Ngày kiểm tra : tiết 4 thứ 7 ngày 10/03/2012; buối sáng.

7- Môn Địa lí khối 11-12: (tuần 28):Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 3 ngày 13/03/2012; buối sáng.

8- Môn Sinh học khối 10-11-12: (tuần 28):Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 6 ngày 16/03/2012; buối sáng.

9- Môn Vật lí khối 10 – 12: (tuần 29)Ngày kiểm tra : tiết 4 thứ 2 ngày 19/03/2012; buối sáng.

10- Môn Hình học 12: (tuần 29) Đề chung của Sở: Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 5 ngày 22/03/2012; buối sáng.

11- Môn Lịch sử khối 10 – 12: (tuần 29): Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 7 ngày 24/03/2012; buối sáng.

12- Môn Đại số 10NC-11NC – Giải tích 12CB – Hình học 11CB: (tuần 30):Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 5 ngày 29/03/2012; buối sáng.

13- Môn Lịch sử khối 11: (tuần 30)Ngày kiểm tra : tiết 1thứ 6 ngày 30/03/2012; buối sáng.

II. Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 4

1- Môn Hóa học khối 10 – 11- 12: (tuần 31):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 3 ngày 03/04/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 60, 61, 61  ;  Bài số 5

Chương trình NC : tiết pp 77, 68, 67  ;  Bài số 5

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : khối 10, 11: Tự luận; khối 12:Trắc nghiệm

2- Môn Tiếng anh khối 11- 12: (tuần 31):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 6 ngày 06/04/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 88, 88;  Bài số 4

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm

3- Môn Tiếng anh khối 10: (tuần 32):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 4 ngày 11/04/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 93  ;  Bài số 4

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra :Trắc nghiệm

4- Môn Đại số lớp 10 – 11 cơ bản; Hình học 10 - 11 NC; Đại số 12 NC (tuần 32):

Ngày kiểm tra : tiết 4 thứ 6 ngày 13/04/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 56, 72  ;  Bài số ….

Chương trình NC : tiết pp 36, 39, 82 ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

5- Môn Hình học 10 cơ bản: (tuần 33):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 2 ngày 16/04/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 35  ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

6- Môn Vật lí  khối 10 - 11- 12NC: (tuần 33):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 4 ngày 18/04/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp  69, 71, 98  ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : khối 10, 11: Tự luận; khối 12:Trắc nghiệm

 III. Lịch kiểm tra :

STT

Môn

Tiết/thứ/ngày

Thời gian

Hình thức

Ghi chú

1

Môn Hóa học khối 10 - 11- 12

3-3-03/04/2012

45 phút

K10-11 : Tự luận

K12 : Trắc nghiệm

Tuần 31

2

 Môn Tiếng anh khối 11- 12

3-6-06/04/2012

45 phút

Trắc nghiệm

Tuần 31

3

Môn Tiếng anh khối 10

2-4-11/04/2012

45 phút

Trắc nghiệm

Tuần 32

4

Môn Đại số lớp 10 - 11 cơ bản; Hình học 10 - 11 NC; Đại số 12 NC

4-6-13/04//2012

45 phút

Tự luận

Tuần 32

5

Môn Hình học 10 cơ bản

3-2-16/04//2012

45 phút

Tự luận

Tuần 33

6

Môn Vật lí  khối 10 - 11- 12NC

3-4-18/04/2012

45 phút

K10-11 : Tự luận

K12 : Trắc nghiệm

Tuần 33

 

Nơi nhận:                                                              PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

- Như trên : để thực hiện;                                                           (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Đình Hoàng

 Lưu ý : Lịch thi có thể thay đổi vì vậy học sinh và giáo viên theo dõi thực hiện

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP