KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC LỚP 12 THEO ĐỀ CHUNG CỦA SỞ GD-ĐT

Cập nhật ngày 05/03/2012, 20:42 GMT+7.

Thời gian kiểm tra: tiết 1 ngày 22/03/2012

     UBND TỈNH ĐẮK LẮK          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  224 /SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT            Đắk Lắk, ngày 02  tháng 03 năm 2012

V/v triển khai kiểm tra

Hình học lớp 12.

Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng trưởng Trung học phổ thông các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

                       

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ theo công văn số 956/SGDĐT-KTKDDCLGD-CNTT ngày 12/9/2011 của Sở GDĐT, yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (THPT) triển khai việc tổ chức kiểm tra môn Hình học lớp 12 được tiến hành trong tháng 03 năm 2012 như sau :

a)     Môn kiểm tra :

- Môn Hình học lớp 12

Hình thức kiểm tra : Tự luận.

Thời gian làm bài : 45 phút.

Chương trình Chuẩn : Tiết 34.

Chương trình Nâng cao : Tiết 36.

b) Lịch kiểm tra :

Ngày

Buổi

Môn
kiểm tra

Hình thức

Thời gian
làm bài

Giờ
phát đề

Giờ
làm bài

 
 

22/03/2012

Sáng

Hình học lớp 12

Tự luận

45 phút

7 giờ 00

7 giờ 05

 

 

c). Tổ chức kiểm tra:

   Kết quả bài kiểm tra được ghi điểm của môn học. Yêu cầu tổ chức nghiêm túc để đánh giá chính xác, khách quan chất lượng chung trong toàn tỉnh, từ đó các đơn vị có cơ sở chỉ đạo việc dạy và học, bởi vậy cần lưu ý các yêu cầu sau :

   - Thực hiện nghiêm túc lịch kiểm tra;

   - Bố trí mỗi phòng kiểm tra có 24 học sinh xếp theo A. B. C .... trong toàn khốp lớp (trường hợp đặc biệt có thể bố trí nhiều hơn nhưng không vượt quá 36 học sinh);

   - Hiệu trưởng các trường THT ra quyết định cử cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng in sao, coi, chấm bảo đản tính bảo mật, nghiêm túc, khách quan trong tất cả quá trình kiểm tra. Nghiêm khắc xử lý các vi phạm của giáo viên và học sinh;

- Sau kiểm tra, tổ chức chấm tập trung ; kết quả kiểm tra phải niêm yết công khai tỉ lệ chất lượng từng lớp, của từng giáo viên giảng dạy để tạo động lực thi đua trong việc dạy và học;

  - Những học sinh không tham gia trong đợt kiểm tra tập trung, các đơn vị kịp thời bố trí, tổ chức kiểm tra bổ sung theo qui định ;

  

c) Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm :

- Ngày 19/03/2012 tại phòng KTKĐCLGD-CNTT Sở GDĐT.

- Thời gian kể từ ngày nhận đề đến ngày kiểm tra các đơn vị tăng cường khâu bảo mật và thực hiện đúng qui trình in sao đề kiểm tra. Khi đi nhận đề phải có giấy giới thiệu kèm Quyết định của của Hiệu trưởng về việc thành lập tổ in sao.

Thực hiện việc báo cáo kết quả kiểm tra sau 10 ngày theo biễu mẫu thống kê.

 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng có kế hoạch để triển khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, liên hệ với phòng KTKĐCLGD-CNTT Sở GDĐT, điện thoại 05003817146 hoặc 0905159820./.

 

Nơi nhận:

- Như trên                           để thực hiện;

- Ban Giám đốc                    để báo cáo;              

- Thanh tra Sở

- Văn phòng Sở

- Phòng GD Trung học                   để phối hợp

- Phòng KHTC

- Lưu: VT; KTKĐCLGD-CNTT.

 

GIÁM ĐỐC

KT.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Quang

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP