Kế hoạch kiểm tra định kì tháng 03 năm học 2011-2012

Cập nhật ngày 25/02/2012, 00:10 GMT+7.

            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 007/CM-HTK                                                    Buôn Hồ, ngày 26 tháng 02 năm 2012

Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 3.

 

Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh

 

I. Kiểm tra định kỳ đã thực hiện trong tháng 2

1- Môn Ngữ Văn khối 11  và 12: (tuần 23):Ngày kiểm tra : tiết 4-5 thứ 5 ngày 09/02/2012.

2- Môn Tiếng Anh khối 12: (tuần 24): Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 7 ngày 18/02/2012.

II. Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 3

1- Môn Tiếng Anh khối 10 -11: (tuần 26):

Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 3 ngày 28/02/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp lớp10 : 73; tiết pp lớp 11: 74  ;  Bài số 3

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm

2- Môn Địa lí khối 10: (tuần 26):

Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 6 ngày 02/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : ……….. ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

3- Môn Vật lí lớp 11: (tuần 26): Đề chung của Sở

Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 6 ngày 02/03/2012; buối sáng. (danh sách phòng thi theo đề chung của sở)

Tiết pp: CT chuẩn 50; nâng cao 57

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

4- Môn Hóa học khối 10-11- 12: (tuần 27):

Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 2 ngày 05/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : ……….. ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Khối 10-11: Tự luận ; Khối 12: Trắc nghiệm

5- Môn Ngữ văn khối 10: (tuần 27):

Ngày kiểm tra : tiết 1-2 thứ 4 ngày 07/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : ……….. ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

6- Môn Đại số khối 10 – 11 và Giải tích khối 12: (tuần 27):

Ngày kiểm tra : tiết 4 thứ 7 ngày 10/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : ……….. ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

7- Môn Địa lí khối 11-12: (tuần 28):

Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 3 ngày 13/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : ……….. ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

8- Môn Sinh học khối 10-11-12: (tuần 28):

Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 6 ngày 16/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : ……….. ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Khối 10-11: Tự luận; Khối 12: Trắc nghiệm

9- Môn Vật lí khối 10 – 12: (tuần 29)

Ngày kiểm tra : tiết 4 thứ 2 ngày 19/03/2012; buối sáng.

            Chương trình Chuẩn: tiết PP lớp 10: 53; tiết pp lớp 12: 50.

            Chương trình NC: tiết PP lớp 10: 58; tiết pp lớp 12: 82.

   Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra: Khối 10: Tự luận; Khối 12: Trắc nghiệm

10- Môn Lịch sử khối 10 – 12: (tuần 29)

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 7 ngày 24/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : khối 10 tiết phân phối 36, khối 12 tiết phân phối 45 Bài số 1

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

11- Môn Đại số 10NC-11NC – Giải tích 12CB – Hình học 11CB: (tuần 30):

Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 5 ngày 29/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : ……….. ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

12- Môn Lịch sử khối 11: (tuần 30)

Ngày kiểm tra : tiết 1thứ 7 ngày 31/03/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết phân phối 30, Bài số 1

         Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận                                  

III. Lịch kiểm tra :

STT

Môn

Tiết/thứ/ngày

Thời gian

Hình thức

Ghi chú

1

Môn Tiếng Anh khối 10 và 11

1-3-28/02/2012

45 phút

Trắc nghiệm

Tuần 26

 

2

- Môn Địa lí khối 10

- Môn Vật lí khối 11 (Đề chung của Sở)

 

1-6-02/03/2012

 

45 phút

 

Tự luận

 

Tuần 26

3

Môn Hóa học khối 10-11- 12

2-2-05/03/2012

45 phút

K10-11 : Tự luận

K12 : Trắc nghiệm

Tuần 27

4

Môn Ngữ văn khối 10

1,2-4-07/03/2012

90 phút

Tự luận

Tuần 27

5

Môn Đại số khối 10 – 11 và Giải tích khối 12

4-7-10/03/2012

45 phút

Tự luận

Tuần 27

6

Môn Địa lí khối 11-12

2-3-13/03/2012

45 phút

Tự luận

Tuần 28

7

Môn Sinh học khối 10-11-12

2-6-16/03/2012

45 phút

K10-11 : Tự luận

K12 : Trắc nghiệm

Tuần 28

8

Môn Vật lí khối 10 và khối 12

4-2-19/03/2012

45 phút

K10 : Tự luận

K12 : Trắc nghiệm

Tuần 29

9

Môn Lịch sử khối 10 và khối 12

3-7-24/03/2012

45 phút

Tự luận

Tuần 29

10

Môn Đại số 10NC-11NC – Giải tích 12CB – Hình học 11CB

2-5-29/03/2012

45 phút

Tự luận

Tuần 30

11

Môn Lịch sử khối 11

1-7-31/03/2012

45 phút

Tự luận

Tuần 30

Nơi nhận:                                                              PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

- Như trên : để thực hiện;                                                           (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Đình Hoàng

 

Lưu ý : Lịch thi có thể thay đổi vì vậy học sinh và giáo viên theo dõi thực hiện

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP