Kê hoạch kiểm tra định kì tháng 2 năm học 2011-2012

Cập nhật ngày 03/02/2012, 23:15 GMT+7.

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 006/CM-HTK                                                    Buôn Hồ, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 2.


Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh

I. Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 2

1- Môn Ngữ Văn khối 11  và 12: (tuần 23):

Ngày kiểm tra : tiết 4-5 thứ 5 ngày 09/02/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : ……….. ;  Bài số …

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

2- Môn Tiếng Anh khối 12: (tuần 24):

Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 7 ngày 18/02/2012; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp : …67.. ;  Bài số: 3

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm

 II. Lịch kiểm tra :

STT

Môn

Tiết/thứ/ngày

Thời gian

Hình thức

Ghi chú

1

 

Môn Ngữ Văn khối 11  và 12

 

4,5-5-09/02/12

 

90 phút

 

Tự luận

 

Tuần 23

2

 

Môn Tiếng Anh khối 12

 

1-7-18/02/2012

 

45 phút

 

Trắc nghiệm

 

Tuần 24

 Nơi nhận:                                                              PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

- Như trên : để thực hiện;                                                           (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP