Kế hoạch kiểm tra định kì tháng 12 và kiểm tra học kì 1 năm học 2011-2012

Cập nhật ngày 30/11/2011, 22:56 GMT+7.

1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.
2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.
3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng.; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 005/CM-HTK                                          Buôn Hồ, ngày 30 tháng 11 năm 2011

Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 12 và

kiểm tra học kì I năm học 2011-2012.

Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh

A. KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

I. Các tiết kiểm tra định kỳ đã thực hiện trong tháng 11:

1- Môn Ngữ văn khối 11 : (tuần 11):

2- Môn Hình học lớp 10 bán cơ bản : (tuần 11):

3- Môn Sinh học khối 11 : (tuần 11):

4- Môn Lịch sử khối 10 - 11  : (tuần 11):

5- Môn Đại số lớp 10 CB, Hình học lớp 10 NC, hình học khối 11, 12 (tuần 12)

6- Môn Ngữ văn khối 12 – Đề chung của Sở : (tuần 12):

7- Môn Vật lí khối 12 : (tuần 12):

8- Môn Sinh học khối 10, 12 : (tuần 13):

9- Môn Vật lí khối 11 : (tuần 13):

10- Môn Hóa học khối 10-11-12 : (tuần 13):

11- Môn Tiếng Anh. khối 10 - 11  : (tuần 13):

12- Môn Tiếng Anh 12: (tuần 15):

II. Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 12

1- Môn Đại số 10 NC ; Đại số khối 11 và Giải tích 12 CB: (tuần 16):

Ngày kiểm tra : tiết 5 thứ 3 ngày 06/12/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : Đại số 11 CB tiết pp : 36 ; Giải tích 12 CB tiết pp 37 ; Bài số …

Chương trình Nâng cao : Đại số 10 NC tiết pp 34 ; Đại số 11 NC tiết pp : 35 ; Bài số:…

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

III. Lịch kiểm tra :

STT

Môn

Tiết/thứ/ngày

Thời gian

Hình thức

Ghi chú

1

Môn Đại số 10 NC ; Đại số khối 11 và Giải tích 12 CB:

 

5-3-06/12/11

 

45 phút

 

Tự luận

 

Tuần 16

B. KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.

3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng.; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

II. Tổ chức kiểm tra học kỳ 1

- Sở GDĐT tổ chức kiểm tra học kỳ 1 chung trong toàn tỉnh cho khối 12 các môn: Ngữ Văn, Hóa học, Địa lí, Lịch sử, Toán và Tiếng Anh.

- Trường tổ chức ra đề và kiểm tra chung môn Sinh học, Vật lí của khối lớp 12 và 8 môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí các khối lớp 10, 11.

- Thời lượng đề kiểm tra theo qui định phân phối chương trình. Ngữ văn, Toán 90 phút; các môn còn lại 45 phút

- Lịch thi: đối với các môn tập trung của khối 12 theo lịch chung toàn tỉnh, các môn nhà trường tổ chức theo lịch chung của trường.

Lưu ý: các môn: Tin học, Giáo dục công dân, công nghệ, GDQP, Thể dục giáo viên tự tổ chức kiểm tra trong tuần 18 từ ngày 19 đến 24 tháng 12 năm 2011.

1. Hình thức đề kiểm tra

    - Theo hình thức tự luận các môn:           Ngữ văn, Toán, Địa lí Lịch sử.

- Theo hình thức trắc nghiệm các môn: Hóa học, Vật lí, Tiếng Anh và Sinh học. (số câu trắc nghiệm: phần chung: 26 câu +   phần riêng 6 câu/ phần x 2 = 38 câu)

2. Cấu trúc đề kiểm tra

   - Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề kiểm tra mỗi môn gồm 2 phần:  

         + Phần chung (bắt buộc) cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao;

         + Phần riêng (tự chọn) theo chương trình Chuẩn; chương trình Nâng cao. Phần riêng (tự chọn) trong đề kiểm tra, học sinh chỉ được làm bài một trong hai phần; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.

- Đối với môn Tiếng Anh: đề kiểm tra mỗi môn chỉ có phần bắt buộc dành cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao, không có phần tự chọn.

Cấu trúc ra đề kiểm tra tham khảo tài liệu “ Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học năm 2010 của Nguyễn An Ninh (chủ biên); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ’’.

3. Văn phòng phẩm trong đợt kiểm tra   

Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy kiểm tra,… sử dụng theo mẫu thống nhất.

4. Kế hoạch kiểm tra chung

a/ Công tác tổ chức, chuẩn bị

 Tổ chức mỗi phòng kiểm tra danh sách xếp báo danh theo thứ tự A, B, C . . . (không phân biệt các ban).  Số báo danh gồm 6 chữ số. Tổ chức nghiệp vụ kiểm tra các môn trắc nghiệm khách quan thực hiện theo Công văn số 155/BGDĐT-KT&KĐ ngày 05/01/2007 của Bộ GDĐT. Danh sách phòng thi download tại đây

b/ Lịch kiểm tra chung lớp 12 theo đề chung của Sở GD - ĐT

Ngày

kiểm tra

Buổi

Môn

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Gìơ bắt đầu làm bài

27/12/2011

 

Sáng

Ngữ Văn

Tự luận

90phút

7g25

7g30

Hóa học

Trắc nghiệm

45phút

9g40

9g50

Chiều

Địa lí

Tự luận

45phút

13g55

14g00

Lịch sử

Tự luận

45phút

15g25

15g30

28/12/2011

 

Sáng

Toán

Tự luận

90phút

7g25

7g30

Tiếng Anh

Trắc nghiệm

45phút

9g40

9g50

          c/ Lịch kiểm tra chung lớp 12 theo đề chung của trường:

Ngày

kiểm tra

Buổi

Môn

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Gìơ bắt đầu làm bài

28/12/2011

 

Chiều

Sinh học

Trắc nghiệm

45phút

13g50

14g00

Vật lí

Trắc nghiệm

45phút

15g20

15g30

d/ Lịch kiểm tra chung lớp 10, 11 theo đề chung của trường:

Ngày

kiểm tra

Buổi

Môn

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Gìơ bắt đầu làm bài

26/12/2011

 

Sáng

Ngữ Văn

Tự luận

90phút

7g25

7g30

Hóa học

Trắc nghiệm

45phút

9g40

9g50

Chiều

Địa lí

Tự luận

45phút

13g55

14g00

Sinh học

Trắc nghiệm

45phút

15g20

15g30

29/12/2011

 

Sáng

Toán

Tự luận

90phút

7g25

7g30

Lịch sử

Tự luận

45phút

9g45

9g50

Chiều

Vật lí

Trắc nghiệm

45phút

13g50

14g00

Tiếng anh

Trắc nghiệm

45phút

15g20

15g30

    e/ Nơi nhận đề và thời gian nhận đề: 

- Đề chung của Sở: Ngày 22/12/2011 nhận đề kiểm tra tại phòng KTKĐCLGD-CNTT. Lưu ý khi đi nhận đề kiểm tra phải có Quyết định thành lập Hội đồng in sao và giấy giới thiệu của người nhận bộ đề kiểm tra.

- Đề chung của trường: Các tổ phân công giáo viên ra đề thi theo đúng cấu trúc và phải có ma trận đề (ít nhất 2 đề/môn do 2 giáo viên ra độc lập), Đề trắc nghiệm phải được đảo chính xác 4 đề/ môn. Nộp cho tổ sao in vào ngày 19,20/12/11

    f/ Hướng dẫn, tổ chức, sao in và chấm bài kiểm tra: Đề kiểm tra sẽ đựơc in mỗi môn 1 bản chính (môn tự luận) và các phiên bản chính (môn trắc nghiệm) để tổ sao in đề thi theo quyết định số : 09/KT-2011, ngày 4/9/2011 của hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng  thực hiện in sao.

    Cách dồn đề kiểm tra môn trắc nghiệm vào túi phải thực hiện đúng qui trình phát đề tại các phòng thi. (tổ sao in đề thực hiện theo sự điều động)

    Đáp án chỉ được mở và sao in khi kiểm tra xong bộ môn đó.

    Sau khi kiểm tra xong các tổ tự bố trí việc chấm tập trung theo hướng dẫn chấm của Sở, trường .

    Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra học kỳ theo lịch qui định do ốm đau, tai nạn... thì các tổ tự tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời trong thời gian phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ sơ kết học kỳ 1. (khối 12 đề sở tổ tự ra đề, môn sinh học và vật lí khối 12, 8 môn khối 10, 11 sử dụng đề còn lại)

              III. Báo cáo: Các tổ gởi báo cáo trước ngày 10/01/2012 gồm:

1. Thống kê:  Theo mẫu Mẫu_THPT (gởi kèm tập tin download tại đây).

2. Tất cả các đề kiểm tra học kỳ kèm Đáp án-Hướng dẫn chấm của khối 10, 11, 12 của các bộ môn thống kê (trừ các môn kiểm tra chung của lớp 12). Giáo viên ra đề thi chỉ được gửi file đề và đáp án cho tổ trưởng sau khi kết thúc môn thi.

- Lưu ý: Báo cáo và các đề kiểm tra chỉ cần gởi qua Email HTK; có thư mục đặt theo tên của tổ.

Các tổ, giáo viên, nhân viên phải tuân thủ tuyệt đối quy trình ra đề, in sao và lịch thi. Tổ trưởng, giáo viên, nhân viên được phân công hoàn toàn chịu trách nhiệm về phần việc được phân công ở tất cả các khâu (ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm và báo cáo).

Nơi nhận:                                                                            PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

- Như trên : để thực hiện;                                                                      (Đã ký)

- Danh sách phòng thi download tại đây                             Nguyễn Đình Hoàng

- Download công văn

- Phân công coi thi - sơ đồ phòng thi

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP