Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 11

Cập nhật ngày 29/10/2011, 02:22 GMT+7.

            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 004/CM-HTK                                        Buôn Hồ, ngày 28 tháng 10  năm 2011

Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng11

          năm học 2011-2012.

 

Kính gửi: Các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh

I. Các tiết kiểm tra định kỳ đã thực hiện trong tháng 10:

1- Môn Hóa học khối 10 – 11 – 12  : (tuần 7):

2- Môn Địa lý khối 12 : (tuần 7):

3- Môn Tiếng Anh khối 10, 11, 12 : (tuần 7):

4- Môn Địa lí khối 11 : (tuần 8): Theo kế hoạch kiểm tra của Sở GD-ĐT 

5- Môn Vật lý 10 cơ bản : (tuần 8):

6- Môn Lịch sử khối 12 : (tuần 8):

7- Môn Ngữ văn khối 10 : (tuần 8):

8- Môn Đại số khối 11 - Giải tích khối 12 : (tuần 9):

9- Môn Vật lí lớp 10 KHTN : (tuần 9):

10- Môn Địa lí khối 10 : (tuần 9):

II. Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 11

1- Môn Ngữ văn khối 11 : (tuần 11):

Ngày kiểm tra : tiết 4-5 thứ 3 ngày 01/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 22-33 : Bài số : …..

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

2- Môn Hình học lớp 10 bán cơ bản : (tuần 11):

Ngày kiểm tra : tiết 5 thứ 3 ngày 01/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 9 : bài số 1

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

3- Môn Sinh học khối 11 : (tuần 11):

Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 5 ngày 03/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn       : tiết pp 16  …:……Bài số 1…………………………

Chương trình Nâng cao  : tiết pp 20…   :……Bài số 1…………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : tự luận

4- Môn Lịch sử khối 10 - 11  : (tuần 11):

Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 7 ngày 05/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 11 : Bài số 1

Chương trình Nâng cao  : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

5- Môn Đại số lớp 10 CB, Hình học lớp 10 NC, hình học khối 11, 12 (tuần 12)

Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 2 ngày 07/11/2011; buối sáng.

Tiết PP : Đại số 10 CB : 18 ; Hình học 10 nâng cao: 13 ; 11 cơ bản : 11 ; 11 nâng cao :14 ; 12 cơ bản : 11 ; 12 nâng cao: 14

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

6- Môn Ngữ văn khối 12 – Đề chung của Sở : (tuần 12):

Ngày kiểm tra : tiết 1-2 thứ 5 ngày 10/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết 32, 33. Bài số 3- Nghị luận văn học ;

Chương trình Nâng cao : tiết 47, 48. Bài số 3 - Nghị luận văn học ;

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

7- Môn Vật lí khối 12 : (tuần 12):

Ngày kiểm tra : tiết 2 thứ 6 ngày 11/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn       : tiết pp …………... Bài số ……………

Chương trình Nâng cao  : tiết pp ……...…… Bài số:……………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : trắc nghiệm

8- Môn Sinh học khối 10, 12 : (tuần 13):

Ngày kiểm tra : tiết 5 thứ 3 ngày 15/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn       : tiết pp …………... Bài số ……………

Chương trình Nâng cao  : tiết pp ……...…… Bài số:……………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận  (khối 12 : trắc nghiệm)

9- Môn Vật lí khối 11 : (tuần 13):

Ngày kiểm tra : tiết 5 thứ 3 ngày 15/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn       : tiết pp …………... Bài số ……………

Chương trình Nâng cao  : tiết pp ……...…… Bài số:……………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

10- Môn Hóa học khối 10-11-12 : (tuần 13):

Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 5 ngày 17/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn       : tiết pp …………... Bài số ……………

Chương trình Nâng cao  : tiết pp ……...…… Bài số:……………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận  (khối 12 : trắc nghiệm)

11- Môn Tiếng Anh. khối 10 - 11  : (tuần 13):

Dự kiến ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 6 ngày 18/11/2011; buối sáng.

Khối 10 :             Chương trình Chuẩn : tiết phân phối 38 Bài số 02

Khối 11 : Chương trình Chuẩn : tiết phân phối 36 Bài số 02

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : TL + TN

12- Môn 3 : Tiếng Anh 12: (tuần 15):

Dự kiến này kiểm tra : tiết 1 thứ 3 ngày 29/11/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết phân phối 42 Bài số 02

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : TN

III. Lịch kiểm tra :

STT

Môn

Tiết/thứ/ngày

Thời gian

Hình thức

Ghi chú

1

Ngữ văn khối 11

4,5-3-01/11/11

90 phút

Tự luận

Tuần 11

2

Hình học lớp 10 cơ bản

5-3-01/11/11

45 phút

Tự luận

Tuần 11

3

Sinh học khối 11

2-5-03/11/11

45 phút

Tự luận

Tuần 11

4

Lịch sử khối 10-11

2-7-05/11/11

45 phút

Tự luận

Tuần 11

5

Đại số 10 CB ; Hình học 10NC ; Hình học khối 11, 12

2-2-07/11/2011

45 phút

Tự luận

Tuần 12

6

Ngữ văn khối 12

 (đề chung của Sở GD-ĐT)

1,2-5-10/11/11

90phút

Tự luận

Tuần 12

7

Vật lí khối 12

2-6-11/11/11

45 phút

Trắc nghiệm

Tuần 12

8

Sinh học khối 10

khối 12

Vật lí khối 11

5-3-15/11/11

45 phút

Khối 10 : Tự luận

Khối 12:Trắc nghiệm

Tuần 13

9

Hóa học

khối 10-11-12

1-5-17/11/11

45 phút

Khối 10-11: Tự luận

Khối 12:Trắc nghiệm

Tuàn 13

10

Tiếng anh

Khối 10-11

1-6-18/11/11

45 phút

Tự luận

+ trắc nghiệm

Tuần 13

11

Tiếng anh khối 12

1-3-29/11/11

45 phút

Tự luận

+ trắc nghiệm

Tuần 15

* Lưu ý : Lịch kiểm tra có thể thay đổi vì vậy các tổ chuyên môn, tổ sao in đề thi, giáo viên và học sinh theo dõi thực hiện.

 

Nơi nhận:                                  PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

- Như trên : để thực hiện;                         (Đã ký)

                                                           Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP