KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THÁNG 10

Cập nhật ngày 30/09/2011, 20:51 GMT+7.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 003/CM-HTK

Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng10 năm học 2011-2012.

Buôn Hồ, ngày 30 tháng 09  năm 2011

 Kính gửi: Các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh

I. Các tiết kiểm tra định kỳ đã thực hiện trong tháng 9:

- Kiểm tra môn Ngữ văn khối 10, 11, 12

Ngày kiểm tra : tiết 4 – 5 thứ 5 ngày 01/09/2011 (tiết PPCT: )

Thời gian làm bài kiểm tra: 90 phút; hình thức tự luận.

- Kiểm tra môn Vật lý lớp 12 KHTN

Ngày kiểm tra : tiết 5 thứ 4 ngày 15/09/2011 (tiết PPCT: )

Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút; hình thức trắc nghiệm.

- Môn Đại số khối 10 : (tuần 6)

Chương trình Chuẩn : tiết pp………….. . Bài số …. : ………………….

Chương trình Nâng cao : tiết pp…………….. Bài số …..: ……………..

Thời gian làm bài:……..phút; hình thức tự luận

Ngày kiểm tra : Tiết 3 thứ 6 ngày 30/09/2011; buối sáng.

- Môn Giải tích lớp 12 KHTN : (tuần 6)

Tiết phân phối :………… Bái số :……….. :………………………..

Thời gian làm bài:……..phút; hình thức tự luận

Ngày kiểm tra : Tiết 3 thứ 6 ngày 30/09/2011; buối sáng.

II. Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 10

1- Môn Hóa học khối 10 – 11 – 12  : (tuần 7):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 3 ngày 04/10/2011; buối sáng.

- Hóa học 10

Chương trình Chuẩn : tiết pp …… :………………………………

Chương trình Nâng cao : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

- Hóa học 11

Chương trình Chuẩn : tiết pp …… :………………………………

Chương trình Nâng cao : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

- Hóa học 12

Chương trình Chuẩn : tiết pp …… :………………………………

Chương trình Nâng cao  : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm

2- Môn Địa lý khối 12 : (tuần 7):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 4 ngày 05/10/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

3- Môn Tiếng Anh khối 10, 11, 12 : (tuần 7):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 7 ngày 08/10/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 19 : bài số 1

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm

4- Môn Địa lí khối 11 : (tuần 8): Theo kế hoạch kiểm tra của Sở GD-ĐT (sẽ thông báo cụ thể thời gian)

5- Môn Vật lý 10 cơ bản : (tuần 8):

Ngày kiểm tra : tiết 5 thứ 2 ngày 10/10/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 15 :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : tự luận + trắc nghiệm

6- Môn Lịch sử khối 12 : (tuần 8):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 5 ngày 13/10/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : tự luận

7- Môn Ngữ văn khối 10 : (tuần 8):

Ngày kiểm tra : tiết 1-2 thứ 7 ngày 15/10/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp 20,21: Bài số 2

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức kiểm tra : tự luận

8- Môn Đại số khối 11 - Giải tích khối 12 : (tuần 9):

Ngày kiểm tra : tiết 3 thứ 2 ngày 17/10/2011; buối sáng.

- Đại số khối  11

Chương trình Chuẩn : tiết pp …… :………………………………

Chương trình Nâng cao  : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

- Giải tích khối12

Chương trình Chuẩn : tiết pp …… :………………………………

Chương trình Nâng cao  : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : Tự luận

9- Môn Vật lí lớp 10 KHTN : (tuần 9):

Ngày kiểm tra : tiết 1 thứ 3 ngày 18/10/2011; buối sáng.

Chương trình Nâng cao  : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : tự luận + trắc nghiệm

10- Môn Địa lí khối 10 : (tuần 9):

Ngày kiểm tra : tiết 5 thứ 4 ngày 19/10/2011; buối sáng.

Chương trình Chuẩn : tiết pp …… :………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức kiểm tra : tự luận

III. Lịch kiểm tra :

STT

Môn

Tiết/thứ/Ngày

Thời gian

Hình thức

Ghi chú

1

Hóa học khối 10, 11, 12

3-3-04/10/2011

45 phút

Khối 10-11 tự luận ; Khối 12 trắc nghiệm

Tuần 7

2

Địa lý khối 12

3-4-05/10/2011

45 phút

Tự luận

Tuần 7

3

Tiếng Anh khối 10, 11, 12

3-7-08/10/2011

45 phút

Trắc nghiệm

Tuần 7

4

Địa lý khối 11

Theo đề chung của Sở GD-ĐT tiết 1 ngày 14/10/2011 (tuần 8)

5

Vật lý lớp 10 cơ bản

5-2-10/10/2011

45 phút

Tự luận

Tuần 8

6

Lịch sử khối 12

3-5-13/10/2011

45 phút

Tự luận

Tuần 8

7

Ngữ văn khối 10

1,2-7-15/10/11

90 phút

Tự luận

Tuần 8

8

Đại số khối 11- Giải tích khối 12

3-2-17/10/2011

45 phút

Tự luận

Tuần 9

9

Vật lý 10 KHTN

1-3-18/10/2011

45 phút

Tự luận

Tuàn 9

10

Địa lý khối 10

5-4-19/10/2011

45 phút

Tự luận

Tuần 9

 * Lưu ý : Lịch kiểm tra có thể tháy đổi vì vậy các tổ chuyên môn, khảo thí, giáo viên và học sinh theo dõi thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên : để thực hiện;

 

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

(Đã ký)

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP