KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2011-2012

Cập nhật ngày 27/09/2011, 08:45 GMT+7.

Năm học 2011-2012 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức kiểm tra tập trung các tiết kiểm tra định kỳ của 8 môn : Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0001/CM-HTK

V/v triển khai kiểm tra

định kỳ năm học 2011-2012

Buôn Hồ, ngày 26 tháng 09  năm 2011

 

Kính gửi: Các tổ chuyên môn, khảo thí, giáo viên và học sinh

 

Năm học 2011-2012 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức kiểm tra tập trung các tiết kiểm tra định kỳ của 8 môn : Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

Hình thức tổ chức : tiết kiểm tra định kì theo phân phối chương trình của khối, ban. Học sinh của ban được xếp abc, đánh số báo danh và phòng thi, cụ thể :

-        Tiết kiểm tra định kỳ theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách học sinh xếp abc theo khối lớp.

-        Tiết kiểm tra định kỳ theo lịch của nhà trường danh sách học sinh xếp abc theo ban, khối lớp.

Để thực hiện nghiêm túc các đợt kiểm tra định kỳ, yêu cầu :

-        Đối với học sinh :

+ Thực hiện ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong mỗi đợt kiểm tra.

+ Nhớ số báo danh và phòng thi đúng với hình thức kiểm tra, tập trung đến phòng thi đúng thời gian quy đinh, thực hiện nghiêm túc quy chế thi.

-        Đối với tổ chuyên môn :

+ Rà soát tiết phân phối chương trình, lên kế hoạch kiểm tra định kỳ trong tháng, bào cáo kịp thời cho nhà trường để lên lịch kiểm tra trong tháng (quy định từ ngày 20 – 25 hàng tháng báo cao qua email theo mẫu)

+ Phân công giáo viên ra đề kiểm tra, mỗi môn ít nhất có 2 đề.

+ Đánh và cắt phách bài thi theo quy định.

+ Thống nhất đáp án trước khi chấm thi. Thực hiện phúc khảo bài thi khi có yêu cầu của học sinh.

+ Thống kê kết quả bài kiểm tra, so sánh tỉ lệ giữa các lớp để có kế hoạch thay đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với từng lớp, Báo cáo kết quả kiểm tra kịp thời cho nhà trường (theo mẫu)

-        Đối với giáo viên :

Theo dõi kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra và phân công coi thi của nhà trường để thực hiện.

+ Giáo viên được phân công ra đề thi : thực hiện nghiêm túc công tác ra đề thi : Nộp đề đúng thời gian quy định (trước lịch kiểm tra 1 tuần). Đề thi đúng nội dung, đảm bảo chuẩn kiến thức kỷ năng, phân hóa được học sinh (theo ma trận đề), trình bày đúng cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục. Chịu trách nhiệm bảo mật đề thi (niêm phong bài thi và đáp án riêng 2 phong bì và kí niêm phong trước khi nộp).

+ Giáo viên được phân công coi thi, chấm thi : Thực hiện coi thi nghiêm túc theo quy chế thi (nhắc học sinh để tài liệu ngoài phòng thi), ký váo giấy thi, thống kê số học sinh dự thi, vắng thi, số bài, số tờ nộp cho người được phân công nhận bài thi. Chấm thi theo đáp án (sau khi thống nhất trong tổ chuyên môn) đảm bào công bằng, thực hiện phúc khảo bài thi.

          - Đối với tổ sao in đề thi :

          + Chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm trước buổi thi (giấy thi, danh sách phòng thi)

          + Thực hiện sao in đề thi, xếp đề thi đảm bảo số lượng đề thi ở mỗi phòng thi.

          + Chịu trách nhiệm bảo mật đề thi.

- Quy định đề thi :

+ Đảm bảo chuẩn kiến thức kỷ năng (nội dung và thời gian)

+ Đề trình bày đúng cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục, không lỗi chính tả.

+ Hình thức ra đền thi : Tự luận ; trắc nghiệm hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Cụ thể :

-        Các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý : Tự luận

-        Môn Tiếng anh : Trắc nghiệm

-        Môn Vật lý, Hóa học, Sinh hoc :

+ Khối 12 : Trắc nghiệm

+ Khối 10, 11 : Tự luận, có thể kết hợp trắc nghiệm và tự luân nhưng hạn chế trong năm chỉ thực hiện 1-2 bài để học sinh làm quen với hình thức thi. Lưu ý : khi áp dụng hình thức này phải phát riêng phiếu trả lới cho học sinh làm bài trắc nghiệm và thu bài trắc nghiệm trước khi làm phần tự luận trên giấy thi (nếu làm như vậy sẽ tốn kém và vất vã cho người coi thi, nên thực hiện 1- 2 bài kiểm tra 15 phút bằng hình thức trắc nghiệm trong 1 năm)

 

          Trên đây là kế hoạch trong năm học đề nghị các tổ chức, giáo viên và học sinh lưu ý thực hiện nghiêm túc

 

Nơi nhận:

- Như trên để thực hiện;

 

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

(Đã ký)

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP