KẾ HOẠCH KIỂM TRA THÁNG 11

Cập nhật ngày 15/10/2010, 08:37 GMT+7.

Các môn: Ngữ văn 12; Hình học 12; Lịch sử 10; Tiếng anh 12

UBND TỈNH ĐĂK LĂK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1048 /SGDĐT-KT&KĐ

V/v triển khai kiểm tra

tháng 11 năm 2010.

Buôn Ma Thuột, ngày 12  tháng 10  năm 2010

 

Kính gửi: Các ông (bà)

                        - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

Trong thời gian vừa qua, các tiết kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của Sở GDĐT đã được các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc. Qua các đợt kiểm tra phần lớn các đơn vị đã thực hiện tốt qua việc in sao, tổ chức kiểm tra... góp phần trong công tác quản lí, chỉ đạo, tạo nền nếp trong thi cử, kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.

Kiểm tra Trung học phổ thông

-  Môn Ngữ văn 12:

Chương trình Chuẩn : tiết 32, 33. Bài số 3 : Nghị luận văn học ;

Chương trình Nâng cao : tiết 47, 48. Bài số 3 : Nghị luận văn học ;

Thời gian làm bài: 90 phút; hình thức tự luận; ngày kiểm tra 10/11/2010; buối sáng.

-    Môn Hình học 12:

Chương trình Chuẩn : tiết 11. Kiểm tra chương I;

Chương trình Nâng cao : tiết 14. Kiểm tra chương I;

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức tự luận ;ngày kiểm tra 10/11/2010; buối sáng.

- Môn Lịch sử lớp 10:

Chương trình Chuẩn : tiết 11- Chương I, II, III và IV.

Chương trình Nâng cao : tiết 11- Chương I, II và III.

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức tự luận; ngày kiểm tra 10/11/2010; buối chiều.

-  Môn Tiếng Anh lớp 12:

Chương trình Chuẩn : tiết 37- bài số 2.

Chương trình Nâng cao : tiết 50- bài số 3.

Thời gian làm bài: 45 phút; hình thức TN; ngày kiểm tra 23/11/2010 ; buối sáng.

- Lịch kiểm tra :

Ngày

Buổi

Môn
kiểm tra

Hình thức

Thời gian
làm bài

Giờ
phát đề

Giờ
làm bài

 
 

10/11/2010

Sáng

Ngữ văn 12

Tự luận

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 05

 

Hình học 12

Tự luận

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

 

Chiều

Lịch sử 10

Tự luận

45 phút

13 giờ 00

13 giờ 05

 

23/11/2010

Sáng

Tiếng Anh 12

Trắc nghiệm

45 phút

7 giờ 00

7 giờ 05

 

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm :

-         Ngày 04/11/2010 các môn Ngữ văn 12, Hình học 12 và Lịc sử 10.

-         Ngày 18/11/2010 môn Tiếng Anh 12.

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT có kế hoạch để triển khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, liên hệ với phòng Khảo thí-KĐCLGD Sở GDĐT.

 

Nơi nhận:

- Như trên                           để thực hiện;

- Ban Giám đốc                    để báo cáo;                      - Thanh tra Sở

- Văn phòng Sở

- Phòng GD Trung học     để phối hợp;

- Phòng KHTC

- Lưu: VP; KT&KĐ.

 

P. GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

Vũ Văn Huynh

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP