Kế hoạch kiểm tra tháng 10

Cập nhật ngày 29/09/2010, 22:04 GMT+7.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (THPT); Trưởng phòng GDĐT; thực hiện kế hoạch kiểm tra các tiết định kỳ trong tháng 10/2010 như sau :

UBND TỈNH ĐĂK LĂK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  965 /SGDĐT-KT&KĐ

V/v triển khai kiểm tra

tháng 10 năm 2010.

 

Buôn Ma Thuột, ngày 27  tháng 9 năm 2010

                      

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (THPT); Trưởng phòng GDĐT; thực hiện  kế hoạch kiểm tra các tiết định kỳ trong tháng 10/2010 như sau :

I. Kiểm tra Trung học phổ thông

Kiểm tra Trung học phổ thông gồm 4 môn theo lịch

1) Kiểm tra môn Giải tích 12: (CT Chuẩn : tiết 20, CT Nâng cao : tiết 23).

Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút; hình thức tự luận.

2) Kiểm tra môn Giải tích 11: (CT Chuẩn : tiết 21, CT Nâng cao : tiết 22).

Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút; hình thức tự luận.

3) Kiểm tra môn Địa lí 11: (CT Chuẩn : tiết 8).

Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút; hình thức tự luận.

4) Kiểm tra môn Địa lí 12: (CT Chuẩn : tiết 8).

Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút; hình thức tự luận.

Lưu ý :

1) Môn Giải tích lớp 11, 12 kiểm tra chung hai đối tượng học theo chương trình Chuẩn và Nâng cao.

2) Môn Địa lí lớp 11, 12 chỉ kiểm tra đối tượng học theo chương trình Chuẩn

       3) Các đề kiểm tra có 2 phần (phần chung và phần riêng) học sinh lớp 12 được chọn một trong 2 phần để làm bài; học sinh lớp 11 buộc phải làm bài theo chương trình học ở trường.

- Lịch kiểm tra :

Ngày

Buổi

Môn
kiểm tra

Hình thức

Thời gian
làm bài

Giờ
phát đề

Giờ
làm bài

14/10/2010

Sáng

Địa lí 11

Tự luận

45 phút

7 giờ 00

7 giờ 05

Toán 11

Tự luận

45 phút

8 giờ 00

8 giờ 05

Địa lí 12

Tự luận

45 phút

9 giờ 10

9 giờ 15

Toán 12

Tự luận

45 phút

10 giờ 10

10 giờ 15

 Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm : 11/10/2010 tại Sở GD&ĐT.

Lưu ý : Khi đi nhận đề kiểm tra phải có giấy giới thiệu và mang theo quyết định của thủ trưởng về việc thành lập Hội đồng in sao của đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên                           để thực hiện;

- Ban Giám đốc                   để báo cáo;  

- Thanh tra Sở

- Văn phòng Sở

- Phòng GD Trung học     để phối hợp;

- Phòng KHTC

- Lưu: VP; KT&KĐ.

 

 P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

VŨ VĂN HUYNH

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP