Kế hoạch kiểm tra trong tháng 9

Cập nhật ngày 07/09/2010, 17:41 GMT+7.

kiểm tra, khảo sát chất lượng năm học 2010-2011.

UBND TỈNH ĐĂK LĂK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  876  /SGDĐT-KT&KĐ

V/v kiểm tra,  khảo sát

chất lượng năm học 2010-2011.

 

Buôn Ma Thuột, ngày  07 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Các ông (bà)

                        - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;

                        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

                        - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Thủ trưởng các cơ sở có dạy chương trình phổ thông, giáo dục thường xuyên.

 

Thực hiện công văn số 839/SGDĐT-VP ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT năm học 2010-2011 công văn số 872/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06 tháng 9 năm 2010 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD của Sở GDĐT. Để đánh giá khách quan chất lượng của học sinh, trên cơ sở đó các đơn vị có biện pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2010 – 2011. Sở GDĐT yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (THPT); Trưởng phòng GDĐT; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) và Thủ trưởng các đơn vị có thực hiện giảng dạy chương trinh GDPT và GDTX (sau đây gọi là các đơn vị) thực hiện một số công việc đầu năm học 2010-2011 như sau:

  A. Khảo sát đầu năm:

1. Mục đích, yêu cầu

 Nhằm phân loại, thống kê chất lượng bộ môn để giáo viên có giải pháp ôn tập, điều chỉnh mức độ rèn luyện kỹ năng, thực hành. Các cấp quản lý có cơ sở chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy học tập của các đơn vị và có kế hoạch tổ chức việc ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho người học, chú ý đối tượng học lực yếu, kém, học sinh dân tộc thiểu số. Không sử dụng kết quả khảo sát chất lượng đầu năm để xếp lớp chuyên, chọn. Tổ chức khảo sát gọn nhẹ, không gây tâm lý căng thẳng cho học sinh.

2. Đối tượng khảo sát

- Bậc tiểu học (TH): Khảo sát tất cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 5;

- Cấp trung học cơ sở (THCS): Khảo sát tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9;

- Cấp trung học phổ thông (THPT): Khảo sát học sinh lớp 11 và lớp 12.

3. Các ­môn khảo sát

- Bậc TH: Khảo sát các môn Toán, Tiếng Việt.

- Cấp THCS :  Lớp 6: Khảo sát các môn Toán, Tiếng Việt;

                            Lớp 7, 8: Khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

                            Lớp 9 GDPT : Khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

                            Lớp 9 GDTX: Khảo sát các môn Toán, Ngữ văn.

- Cấp THPT:  Khối GDPT : Khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

                           Khối GDTX : Khảo sát các môn Toán, Ngữ văn.

- Thời gian tổ chức khảo sát: Từ nay đến ngày 25/9/2010 ; các đơn vị bố trí thời gian và thời lượng khảo sát các môn phù hợp.

       4.Tổ chức khảo sát

   - Ra đề khảo sát

   Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn ra đề khảo sát đầu năm. Đề khảo sát mỗi môn phải đảm bảo chính xác, cấu trúc khoa học, hợp lí nhằm phân loại, chất lượng học sinh để giáo viên có giải pháp ôn tập, điều chỉnh mức độ rèn luyện kiến thức, kỹ năng; các cấp quản lý có cơ sở chỉ đạo, kiểm tra việc nâng cao chất lượng của đơn vị trong năm học.

- Hình thức ra đề khảo sát

        Đối với các đề kiểm tra lớp 12 GDPT, GDTX:

              + Đề khảo sát môn Toán, Ngữ văn theo hình thức tự luận,

              + Đề khảo sát môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

        Đối với đề kiểm tra khác các đơn vị lựa chọn theo các hình thức:

               + Tự luận;

              + Trắc nghiệm khách quan;

               + Kết hợp tự luận với trách nghiệm khách quan.

    B. Thực hiện việc kiểm tra theo tiến độ chương trình:

   1. Đối với các tiết kiểm tra định kỳ

 Tăng cường quản lý của đơn vị trong việc ra đề kiểm tra định kỳ bảo đảm yêu cầu của môn học theo đúng tiến độ chương trình. Khuyến khích các đơn vị ra đề kiểm tra chung cho toàn khối. Bảo đảm qui định của việc chấm trả, bài và chữa lỗi, góp ý cho học sinh. Bài kiểm tra phải có lời phê và nhận xét của giáo viên (đối với bài tự luận). Tất cả các bài kiểm tra được phát, yêu cầu học sinh phải lưu giữ đầy đủ.

   2. Đối với các tiết kiểm tra chung trong toàn tỉnh theo kế hoạch của Sở

Các đơn vị nhất thiết phải giảng dạy và ôn tập đúng theo tiến độ chương trình của bộ môn.

   a). Đối tượng kiểm tra theo đề chung:

   - Khối THPT: Tất cả học sinh 10, 11, 12 theo kế hoạch.

   - Khối THCS: Mỗi phòng GDĐT chọn và đăng ký 04 đơn vị tiêu biểu: 01 trường được công nhận đạt chuẩn; 01 trường ở khu vực thị trấn, thị xã, thành phố; 01 trường ở khu vực địa bàn các xã, phường khác và 01 trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số (Danh sách gửi về Sở theo mẫu) để Sở kiểm tra đề chung. Ngoài ra, các phòng GDDT có thể đề xuất thêm một số trường THCS khác nhưng phải bảo đảm tiến hành trong suốt năm học.

   b). Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra:

   - Lớp 12 THPT : Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh hệ 7 năm theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Các môn khác theo hình thức tự luận.

   - Lớp 8, 9, 10 và 11 của GDPT : Theo hình thức tự luận.

   - Đề kiểm tra các lớp 10, 11, 12: Mỗi đề kiểm tra có 2 phần; phần chung cho tất cả học sinh; phần riêng (tự chọn) theo chương trình chuẩn; nâng cao. Yêu cầu học sinh 10, 11 phải làm bài đúng theo chương trình học (tham khảo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT). Riêng đối với lớp 12 có thể chọn một trong hai phần riêng (tự chọn) để làm bài.

   - Đề kiểm tra các lớp 8, 9: Theo cấu trúc của môn học hiện hành.

   c). Tổ chức kiểm tra:

   Kết quả bài kiểm tra được ghi điểm hệ số 2 của môn học. Yêu cầu tổ chức nghiêm túc để đánh giá chính xác, khách quan chất lượng chung trong toàn tỉnh, từ đó các đơn vị có cơ sở chỉ đạo việc dạy và học, bởi vậy cần lưu ý các yêu cầu sau :

   - Thực hiện nghiêm túc lịch kiểm tra;

   - Bố trí mỗi phòng kiểm tra có 24 học sinh (trường hợp đặc biệt có thể bố trí nhiều hơn nhưng không vượt quá 36 học sinh);

   - Hiệu trưởng các trường THPT ra quyết định cử cán bộ, giáo viên tham gia công tác in sao đề kiểm tra đến từng học sinh, hướng dẫn chấm; ra quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra bảo đản tính bảo mật, nghiêm túc, khách quan trong tất cả quá trình kiểm tra. Nghiêm khắc xử lý các vi phạm của giáo viên và học sinh;

  - Trưởng phòng GDĐT chịu trách nhiệm ra quyết định cử cán bộ tham gia công tác in sao hướng dẫn chấm; đề kiểm tra đến từng học sinh trước khi chuyển đến cho các trường THCS theo danh sách đã đăng ký. Ra quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra. Trưởng phòng GDĐT chịu trách nhiệm về tính bảo mật, nghiêm túc, khách quan trong tất cả quá trình kiểm tra. Nghiêm khắc xử lý các vi phạm của cán bộ, giáo viên và học sinh;

- Sau kiểm tra, niêm yết công khai tỉ lệ chất lượng từng lớp, của từng giáo viên giảng dạy để tạo động lực thi đua trong việc dạy và học;

  - Những học sinh không tham gia trong đợt kiểm tra tập trung, các đơn vị kịp thời bố trí, tổ chức kiểm tra bổ sung theo qui định. Kết quả không tính trong báo cáo thông kê;

   - Thực hiện việc báo cáo đúng thời gian qui định ;

  - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, THPT Thực hành Cao Nguyên không tham gia trong các đợt kiểm tra định kỳ.

3. Kiểm tra tháng 9/2010:

 Theo kế hoạch, trong tháng 9/2010 Sở tiến hành kiểm tra các trường THPT môn Đại số lớp 10 (tuần 5: từ 20/9 đến 25/9/2010) và môn Hóa học lớp 12 (tuần 6: từ 27/9 đến 02/10/2010).

- Kiểm tra môn Đại số 10: (CT Chuẩn: tiết 10, CT Nâng cao: tiết 13).

Ngày kiểm tra : Buổi chiều, Tiết trong buổi : 4, ngày 24/9/2010.

Thời gian làm bài kiểm tra : 45 phút; Bắt đầu phát đề: 16 giờ 10; Bắt đầu tính giờ làm bài: 16 giờ 15.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm: ngày 20/9/2010 tại Sở GDĐT.

- Kiểm tra môn Hóa học 12: (CT Chuẩn: tiết 12, CT Nâng cao: tiết 16).

Ngày kiểm tra: Buổi sáng, Tiết trong buổi : 5 ngày 01/10/2010.

Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút ; Bắt đầu phát đề : 10 giờ 20; Bắt đầu tính giờ làm bài : 10 giờ 25.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm: ngày 27/9/2010 tại Sở GDĐT.

Lưu ý : Khi đi nhận đề kiểm tra phải có giấy giới thiệu và mang theo Quyết định của thủ trưởng về việc thành lập Hội đồng in sao của đơn vị.

 Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các ông (bà) Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch để triển khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, liên hệ với phòng KTKĐCLGD Sở GDĐT qua số điện thoại: 0500.3817146; 0905159820.

 

Nơi nhận:

- Như trên  (để thực hiện);

- Ban Giám đốc  (để báo cáo);                           

- Thanh tra Sở

- Văn phòng Sở

- Phòng GD Trung học để phối hợp;

- Phòng GDTX

- Phòng KHTC

- Lưu: VP; KT&KĐ.

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

NGUYỄN NGỌC QUANG

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP