Hướng dẫn tổ chức triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết

Cập nhật ngày 18/08/2010, 10:02 GMT+7.

Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 30/07/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết những tháng cuối năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các phòng GD-ĐT Huyện, Thành phố, Thị xã, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện

       UBND TỈNH ĐẮK LẮK   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         

        Số : 785/SGDĐT-VP                              Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 8 năm 2010

V/v Hướng dẫn tổ chức triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết.

                           Kính gửi :   - Trưởng phòng GD-ĐT Huyện, Tp, Thị xã;

                                 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

            Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 30/07/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết những tháng cuối năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các phòng GD-ĐT Huyện, Thành phố, Thị xã, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện như sau :

1.Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế tăng cường biện pháp để phòng chống khống chế không để dịch lớn xảy ra, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong do sốt xuất huyết trong toàn ngành.

2.Tích cực tuyên truyền công tác phòng chống sốt xuất huyết cho giáo viên, học sinh, sinh viên về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, áp dụng các biện pháp tiêu diệt muỗi và bọ gậy hàng ngày, hàng tuần tại đơn vị và hộ gia đình. 

3. Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh cần quan tâm theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

          Mọi tình hình có liên quan đến dịch sốt xuất huyết đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo nhanh với cơ quan y tế địa phương và báo cáo về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./.

 

  Nơi nhận :                                           GIÁM  ĐỐC

- Như trên;                                                               (Đã ký)

- Lãnh đạo Sở, Đảng uỷ, CĐ ngành;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu VT, VP.                                                      Phan Hồng     

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP