Cuộc thi “Ngôi sao tuổi teen”

Cập nhật ngày 08/07/2010, 14:09 GMT+7.

Thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục số 163/CTr/BGDĐT-VTC ngày 9/4/2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC chủ trì tổ chức cuộc thi “Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam” năm 2010 dành cho học sinh, sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:    3831/BGDĐT-CTHSSV

V/v: Cuộc thi “Ngôi sao tuổi teen”

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

               _________________________

                                   

                     Hà Nội, ngày 2  tháng 7 năm 2010

 

 

Kính  gi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo,

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng.

- Các học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp   chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục số 163/CTr/BGDĐT-VTC ngày 9/4/2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC chủ trì tổ chức cuộc thi “Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam” năm 2010 dành cho học sinh, sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan:

1.   Thông báo nội dung cuộc thi để học sinh, sinh viên tham gia. (Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi có thể khai thác tại địa chỉ website: http://missteen.vn)

2.   Tạo điều kiện để Ban tổ chức cuộc thi, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC tổ chức giới thiệu cuộc thi tại các nhà trường trong phạm vi quản lý của đơn vị.

3.   Xác nhận hồ sơ, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi theo đúng các quy định hiện hành.

            Trong quá trình triển khai, nếu cần xin liên hệ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Đt/fax: 04-3868.1598, email:patuan@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;      

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng(để b/c);

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Nguyễn Đình Mạnh

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP