Hướng dẫn sử dụng bản đồ AtLat (mới)

Cập nhật ngày 16/09/2009, 08:27 GMT+7.

Năm học 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc triển khai chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới. Để phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới, năm 2009 Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tái bản cuốn Atlát Địa lí Việt Nam trên cơ sở chỉnh lí và bổ sung cuốn Atlat Địa lí Việt Nam đã sử dụng từ năm 1994 đến năm học 2008-2009 các nội dung như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 


Số:     8065/BGDĐT-GDTrH

V/v: Sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            Hà Nội, ngày 14 tháng 9  năm 2009

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc triển khai chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới. Để phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới, năm 2009 Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tái bản cuốn Atlát Địa lí Việt Nam trên cơ sở chỉnh lí và bổ sung cuốn Atlat Địa lí Việt Nam đã sử dụng từ năm 1994 đến năm học 2008-2009 các nội dung như sau:

1. Thay đổi hệ thống số liệu mới trên toàn cuốn Atlát để cập nhật;

2. Điều chỉnh nội dung một số trang bản đồ trong Atlát;

3. Tách trang bản đồ Đất, thực vật và động vật thành 02 trang: Các nhóm và các loại đất chính; Động vật và thực vật;

4. Bổ sung thêm 03 trang bản đồ: Các hệ thống sông; Kinh tế chung; Các vùng kinh tế trọng điểm.

Yêu cầu các địa phương hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng cuốn Atlat Địa lí Việt Nam tái bản có chỉnh lí và bổ sung do Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xuất bản năm 2009 trong học tập, kiểm tra và đánh giá bộ môn Địa lí.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Nguyễn Vinh Hiển: để bc;

- Cục KT&KĐCLGD;

- Lưu: VT, Vụ GDTrH;                 

T/L. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hải Châu

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP