Thông báo 3 môn thi tuyển sinh vào 10 năm học 2009 - 2010

Cập nhật ngày 14/05/2009, 08:14 GMT+7.

Năm học 2009 - 2010 tất cả các trường THPT thực hiện thi tuyển sinh vào 10 với 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và Anh văn

      UBND TỈNH ĐẮK LẮK                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

     

Số :    226  / QĐ –SGDÐT                      Buôn Ma Thuột , ngày 11  tháng 5 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc chọn môn thi  thứ ba tuyển sinh lớp 10 THPT

 
 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  

  Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT;

Căn cứ Quyết định số 82 /2008/QĐ-BGDĐT, ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Theo đề nghị của các ông Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chọn môn thi thứ ba tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đắk Lắk (trừ trường THPT Thực hành Cao nguyên) là môn: Tiếng Anh

- Trường THPT tổ chức thi tuyển sinh, thi 3 môn: Môn Toán và Ngữ văn (thời lượng 120 phút) bằng hình thức tự luận; môn Tiếng Anh (thời lượng 60 phút) bằng hình thức trắc nghiệm;

- Trường THPT Chuyên Nguyễn Du tổ chức thi tuyển sinh 4 môn: Môn Toán và Ngữ văn (thời lượng 120 phút) bằng hình thức tự luận, môn Tiếng Anh (thời lượng 60 phút) bằng hình thức trắc nghiệm và môn chuyên (Hoá học và Tiếng Anh thời lượng 120 phút, môn chuyên còn lại 150 phút) bằng hình thức tự luận.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng GDTrH, Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                   GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                  Trần Ngọc Sơn

- Phòng GD&ĐT;                                                                                                     (Đã ký)

- Trường THPT;

- Lưu VT, Phòng GDTrH.

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP