GIẢI ĐÁP THẮC MẮC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (phần 1)

Cập nhật ngày 08/05/2009, 11:04 GMT+7.

Bộ GD&ĐT có văn bản giải đáp một số vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 


Số: 3690/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v Giải đáp một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 06 tháng 5  năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng).                

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2009 từ các sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Chúng tôi xin gửi tới các đơn vị nội dung các câu hỏi và trả lời của Bộ, làm cơ sở để thống nhất thực hiện trên toàn quốc:

I. Việc đăng ký dự thi và hồ sơ của thí sinh:

Câu 1: Việc đăng ký dự thi theo Ban của thí sinh thực hiện như thế nào?

Trả lời: Học sinh theo học Ban nào sẽ đăng ký dự thi theo Ban đó, Thí sinh chuyển Ban trong quá trình học thì đăng ký theo Ban đang học tại lớp 12. Đây là cơ sở để trường và cụm lập danh sách thí sinh dự thi và xếp phòng thi theo Phụ lục 1 của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009. Việc đăng ký này không phụ thuộc vào việc học sinh được học chương trình nào (đối với Ban cơ bản), tuy nhiên trong Phiếu đăng ký dự thi, trừ môn Ngoại ngữ, học sinh phải ghi rõ, từng môn sẽ đăng ký thi theo chương trình nào (nâng cao hay chuẩn) tùy thuộc vào chương trình được học.

Câu 2: Trong hồ sơ có yêu cầu giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 không?

Trả lời: Hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT không yêu cầu có giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 của thí sinh.

Câu 3: Trong các quy định về nộp hồ sơ, không đề cập tới vai trò của các trung tâm giáo dục thường xuyên, thực chất vấn đề này là như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 1 Quy chế thi tốt nghiệp THPT đã nêu: “...Trường trung học phổ thông... cơ sở GDTX gọi chung là trường phổ thông”, nên các phần sau không nhắc lại GDTX. Chính vì vậy phần quy định về nộp hồ sơ phải được hiểu là:

1. Học sinh kết thúc chương trình lớp 12 năm 2009 nộp hồ sơ tại trường THPT hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên (đối với học sinh theo học chương trình giáo dục thường xuyên) nơi học lớp 12;

2. Thí sinh tự do có thể đăng ký dự thi tại trường THPT phổ thông (trung tâm giáo dục thường xuyên) nơi học lớp 12 hoặc tại trường THPT (trung tâm giáo dục thường xuyên) nơi có hộ khẩu thường trú.

Câu 4: Học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên ở các trường Trung cấp chuyên nghiệp, hoặc tại các trường THPT công lập có hệ GDTX sẽ ghi mã số trường như thế nào ?

Trả lời: Tại mục 1 phần II Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 3012/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 09/4/2009 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 (gọi tắt là Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009) quy định GDTX nằm trong trường THPT công lập có mã số 6, GDTX trong trường Trung cấp chuyên nghiệp có mã số 7; việc lên danh sách các trường được thực hiện theo mẫu M5.

Câu 5: Trong hướng dẫn, mã số Hội đồng coi thi chỉ có 2 chữ số, những tỉnh lớn có tổng số Hội đồng coi thi lớn hơn 100 sẽ xử lí như thế nào ?

Trả lời: Tại điểm d mục 6 phần II Phụ lục 1 của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 quy định Hội đồng coi thi được lập danh sách theo cụm trường (mẫu M9). Trong thực tế không có cụm trường nào có trên 100 Hội đồng coi thi, vì vậy mã số của Hội đồng coi thi chỉ cần tối đa 2 chữ số.

Câu 6: Ý nghĩa của các thông tin trong dữ liệu của thí sinh: số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú?

Trả lời: Các thông tin trên nhằm mục đích quản lý thống nhất và chặt chẽ trên toàn quốc thí sinh dự thi làm cơ sở cho việc quản lý, tổ chức kỳ thi THPT quốc gia những năm sau.

Câu 7: Công việc của cụm trường, sở đều có thể đảm nhận, như vậy có nhất thiết phải lập ra Ban công tác cụm trường không?

Trả lời: Ban công tác cụm trường có trách nhiệm rà soát hồ sơ của thí sinh trong cụm và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho các Hội đồng coi thi trong cụm, theo hướng phân cấp cho cơ sở; sở GDĐT không làm thay. Tại mục 4 phần II Phụ lục 1 của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 quy định Giám đốc sở GDĐT ra quyết định thành lập tại mỗi cụm trường một Ban công tác cụm trường để thực hiện toàn bộ công việc chuẩn bị coi thi theo khoản 2 Điều 10 của Quy chế. Ban công tác cụm trường sẽ hỗ trợ cho Sở đặc biệt là các sở lớn và đây là lần tập dượt cho kỳ thi THPT Quốc gia, khi mà yêu cầu về rà soát hồ sơ được nâng cao.

Câu 8: Nếu giao nhiệm vụ đề xuất số giám thị ngoài phòng thi cho cụm trường, cụm trường đề xuất không hợp lí sẽ xử lí như thế nào?

Trả lời: Tại khoản 1 Điều 18 của Quy chế 04 quy định: Giám đốc sở GDĐT quyết định thành lập các Hội đồng coi thi, cụm trường đề xuất số giám thị ngoài phòng thi. Nếu Ban công tác cụm trường đề xuất không hợp lí, Sở GDĐT có thể điều chỉnh.

Câu 9: Văn bản nào quy định những xã vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu... để áp dụng chế độ ưu tiên cho các đối tượng thí sinh?

Trả lời: Theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II); Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1995-2005), Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1995-2005) và bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II). Các đơn vị căn cứ các văn bản nêu trên thực hiện việc áp dụng chế độ ưu tiên cho các đối tượng thí sinh có liên quan dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009.

Vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được quy định theo các Quyết định của Chính phủ, của Uỷ ban Dân tộc và miền núi của Quốc hội hoặc Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lưu ý: Có thể căn cứ bất kỳ văn bản nào (còn hiệu lực thi hành) trong số các văn bản nói trên.

Câu 10: Thí sinh có hộ khẩu thuộc các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, đặc biệt khó khăn... thuộc các xã không phải là vùng cao, vùng sâu, đặc biệt khó khăn.... Hướng giải quyết như thế nào?

Trả lời: Giải quyết như xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2 được công nhận theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ  (quy định tại Điều 31 và 35, Quy chế 04).

Câu 11: Những học sinh tự do năm trước không thi theo ban thì năm nay đăng ký thi theo mẫu nào?

Trả lời: Thí sinh tự do năm trước không thi tốt nghiệp THPT theo ban, năm nay phải lựa chọn Ban phù hợp với mình để đăng ký dự thi.

Câu 12: Thí sinh thiếu tuổi và thí sinh quá tuổi có được thi tốt nghiệp của giáo dục THPT không?

Trả lời: Được, vì Quy chế 04 không quy định tuổi.

Câu 13: Thí sinh tự do của giáo dục THPT có được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên năm 2009 không?

Trả lời: Thí sinh tự do của giáo dục THPT được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên: mục 2, phần I của Phụ lục 1 trong Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 đã lưu ý: "Thí sinh tự do của giáo dục THPT được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên nhưng không được bảo lưu điểm thi như thí sinh tự do đã dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên".

Câu 14: Thí sinh tự do là học viên đang đi công tác xa có được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác?

Trả lời: Mục 2, Phần I của Phụ lục 1 của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 đã quy định: "Thí sinh tự do đang đi công tác xa được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác, nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú và nơi học lớp 12".

Câu 15: Học sinh chưa kịp làm hoặc mất giấy chứng minh nhân dân; trường hợp gia đình thí sinh không có sổ hộ khẩu riêng xử lý như thế nào?

Trả lời: Mục 2, Phần I của Phụ lục 1của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 quy định: "...những trường hợp chưa được cấp hoặc mất giấy chứng minh nhân dân phải có xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan Công an có thẩm quyền; nếu gia đình thí sinh không có sổ hộ khẩu riêng, có thể sử dụng Giấy xác nhận của UBND cấp xã với đầy đủ thông tin như trong sổ hộ khẩu.

Câu 16: Nên dùng bản chính hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; không nên sử dụng bản chứng thực là bản sao để phòng ngừa bằng giả.

Trả lời: Mục 2, Phần I của Phụ lục 1 của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 lưu ý: "...Bản chứng thực của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được UBND cấp xã xác nhận"; có đủ cơ sở pháp lí để sử dụng.

Câu 17: Cơ quan nào xác nhận không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi đối với thí sinh tự do thuộc giáo dục thường xuyên đã đủ điều kiện dự thi và đã dự thi ở những năm trước ?

Trả lời: Khoản 5 Điều 11 của Quy chế 04 quy định: "Thí sinh tự do ... phải có thêm Giấy xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi của trường phổ thông nơi dự thi năm trước”.

Mục 2 Phần I Phụ lục 1 của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 lưu ý: "...UBND cấp xã xác nhận về cư trú, việc không ở trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự của thí sinh".

Câu 18: Thí sinh đã dự kỳ thi các năm trước nhưng chưa được tốt nghiệp, hiện nay bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2009. Trường hợp này phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2009 phải có xác nhận lại bản sao học bạ trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ thi của kỳ thi năm dự thi liền kề trước kỳ thi năm 2009.

Câu 19: Về việc bảo lưu kết quả đối với các thí sinh theo học chương trình giáo dục thường xuyên: tại điểm b, khoản 1 Điều 33 của Quy chế 04 quy định: Thí sinh dự thi đủ các môn quy định nhưng chưa tốt nghiệp và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi trong cả kỳ thi lần 1, lần 2, thì được bảo lưu điểm của các môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên cho các kỳ thi tổ chức trong năm tiếp ngay sau đó nếu có quy định thi các môn đó’’. Tại khoản 2.c mục III Phụ lục 4 của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 có ghi “ nếu thí sinh đã dự thi tất cả các môn quy định của năm tổ chức thi tại kỳ thi lần 1 hoặc kỳ thi lần 2 thì được coi là dự thi đủ các môn quy định’’.

          Như vậy, “thí sinh dự thi đủ các môn quy định’’ thì được hiểu như thế nào? Một thí sinh trong kỳ thi năm liền kề trước đã được bảo lưu một số môn có điểm từ 5,0 trở lên chỉ dự thi những môn còn lại và kết quả hỏng, năm nay thí sính đó có được xem là đã dự thi đủ các môn quy định không?

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 33 của Quy chế 04: Các thí sinh có điểm bảo lưu theo quy định tại khoản 1 của Điều 33 được dự thi một trong hai cách:

a) Thi tất cả các môn thi quy định trong kỳ thi;

b) Chỉ thi các môn thi không có điểm bảo lưu.”

Như vậy thí sinh dự thi một trong hai cách trên trong các kỳ thi tốt nghiệp năm 2008, không bỏ thi môn nào được hiểu là “thi đủ các môn theo quy định” của năm tổ chức thi; nếu không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các môn đạt từ 5,0 điểm trở lên cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2009 (trừ những môn đã sử dụng kết quả bảo lưu của năm trước tại các kỳ thi tốt nghiệp năm 2008).

Câu 20: Thí sinh tự do có giấy chứng nhận nghề phổ thông có được cộng điểm khuyến khích để công nhận tốt nghiệp không?

Trả lời: Khoản 3 Điều 29 của Quy chế 04 quy định về điểm khuyến khích đối với thí sinh giáo dục THPT:

Điểm khuyến khích quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 của Điều này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để công nhận tốt nghiệp khi thí sinh dự thi.”

 Khoản 5 Điều 31 của Quy chế 04 quy định về điểm khuyến khích đối với thí sinh giáo dục thường xuyên:

Xem tiếp

 

 

 

 

 

 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP