Kế hoạch & Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Cập nhật ngày 06/06/2020, 08:27 GMT+7.

các em học sinh lưu ý theo dõi

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Số:....../KHCM-HTK                                                
 Buôn Hồ, ngày 25 tháng 05 năm 2020
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2019-2020
 
Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh
 
I. Căn cứ thự hiện:
- Căn cứ công văn số 1462/SGDĐT-GDTrH, ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Công văn số 1747/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 07/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019;
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
II. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.
2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.
3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.
4. Tập huấn cho giáo viên, học sinh quy chế, nghiệp vụ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hằng năm.
II. Công tác thực hiện
1. Công tác chuẩn bị thi
a. Công tác chuyên môn
- Các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn rà soát chương trình dạy đảm bảo tiến độ chương trình. Trường hợp chậm chương trình thì thực hiện dạy bù vào các buổi chiều. Báo tổ trưởng chuyên môn trước khi thực hiện dạy bù để có kế hoạch kiểm tra. Ôn tập cho học sinh dựa trên ma trận để học sinh có kế quả làm bài tốt nhất.
- Các tổ chuyên môn, Giáo viên bộ môn, Khảo thí rà soát các bài kiểm tra thường xuyên - định kì, tổ chức kiểm tra bù cho học sinh và hoàn thành các cột điểm kiểm tra định kì - thường xuyên trên hệ thống smas trước ngày 05/06/2020 (sau ngày này hệ thống sẽ khóa cột điểm thành phần)
- Giáo viên chủ nhiệm rà soát danh sách học sinh, lí lịch học sinh bổ sung đầy đủ thông tin thiếu, chỉnh sữa những nội dung sai. Cập nhật đầy đủ ngày vắng của học sinh trên hệ thống smas trước ngày 12/06/2020 (sau ngày này hệ thống sẽ khóa kiểm diện)
- Bộ phận khảo thí thực hiện khóa phần mềm smas theo đúng lịch, thực hiện lưu trữ dữ liệu đúng quy định (lưu trữ file dbf và exel tránh trường hợp mất dữ liệu, phục vụ công tác kiểm tra sau này)
- Nhà trường tổ chức thi tập trung 9 môn: Ngữ văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD (trong đó môn Toán 12, Ngữ văn 12 và Tiếng anh 12 đề Sở). Các môn còn lại giáo viên tự tổ chức thi vào các buổi chiều trong tuần
b. Công tác ra đề thi
- Các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề thi học kì 1 theo đúng kế hoạch gửi chuyên môn nhà trường và tất cả giáo viên của tổ, phổ biến chi tiết cho tổ viên. Chậm nhất trước ngày 30/05/2020, cụ thể:
STT
Môn
Khối
Hình thức thi
Thời gian làm bài
Ghi chú
1
Ngữ văn
10, 11, 12
Tự luận
90 phút
 
2
Toán
10, 11
12
TN70% + TL30%
Trắc nghiệm
90 phút
 
3
Lý, Hóa, Sinh, Sử, địa, GDCD
10, 11
12
TN70% + TL30%
Trắc nghiệm
45 phút
 
4
Tiếng Anh
10, 11
12
Nghe, nói, đọc, viết
Trắc nghiệm
45 phút
Thời gian không tính phần nói
- Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm phân công giáo viên ra đề thi, đảo đề thi (đảm bảo trong nội dung của một đề thi có ít nhất 2 giáo viên ra đề). Đề thi được soạn trên phần mềm Smas text với 2 đề độc lập đảo thành 8 mã đề (đề trắc nghiệm). Nộp đề cho nhà trường trước ngày 10/06/2020 (2 đề/môn/khối: nhà trường bốc 1 trong 2 đề, đề còn lại làm đề dự phòng). Không nộp đáp án, sau thời gian thi các tổ công bố đáp án.
- Giáo viên ra đề thi phải bám vào ma trận đảm bảo thời gian, số câu, các mức độ nhận thức của câu. Chịu trách nhiệm độ chính xác về chính tả nội dung câu, độ bảo mật của đề và nộp đề đúng thời gian quy định. (Không sử dụng nguyên 1 đề trên mạng)
c. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
- Bộ phận hành chính căn cứ số lượng học sinh môn thi để chuẩn bị đầy đủ giấy A4, giấy thi A3 theo mẫu, giấy niêm phong đề thi... Đảm bảo cho công tác in ấn đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, phân phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi bài thi một phiếu), giấy thi của mỗi buổi thi.
- Thư ký hội đồng, bộ phận Khảo thí phân phòng thi, danh sách thí sinh và công bố tại bảng tin, website để học sinh biết thông tin. Phân công giáo viên tham gia coi thi đảm bảo số lượng giáo viên tại mỗi phòng thi, giáo viên làm công tác thanh tra thi, giáo viên dự phòng để thay thế khi có các trường hợp đột xuất... In ấn để thi đảm bảo số lượng đề cho mỗi phòng và đề dự bị. Điều hành các buổi thi đúng quy chế.
- Bảo vệ thưc hiện kiểm tra phòng học, mở và khóa phòng học đúng thời gian đảm bảo lịch thi và bảo vệ cơ sở vật chất.
2. Thời gian và môn thi
Lịch kiểm – hình thức thi  (tuần 33, 34)
 
Ngày thi
Buổi
thi
Khối
thi
Môn
Hình thức thi
Thời gian làm bài
Vào phòng thi
Giờ phát đề
Tính giờ làm bài
Thu bài
Ghi chú
15/06/2020
Sáng
10,11
Ngữ Văn
Tự luận
90’
7h00’
7h25’
7h30’
9h00’
Hs 12 nghỉ
Tiếng Anh 10
Nghe - TN
45’
9h15’
9h25’
9h30’
10h15’
Chiều
10
Thi nói Tiếng Anh 10
14h00
 
 
 
 
16/06/2020
Sáng
12
Ngữ Văn
Tự luận
90’
7h00’
7h25’
7h30’
9h00’
Hs 10,11 nghỉ
Tiếng Anh
Trắc nghiệm
45’
9h15’
9h25’
9h35’
10h20’
17/06/2020
Sáng
10,11
Toán
30TL+70TN
90’
7h00’
7h25’
7h30’
9h00’
Hs 12 nghỉ
Tiếng Anh 11
Nghe - TN
45’
9h15’
9h25’
9h30’
10h15’
18/06/2020
Sáng
12
Toán
Trắc nghiệm
90’
7h00’
7h25’
7h30’
9h00’
Hs 10 nghỉ
11
Thi nói Tiếng Anh 11
9h15’
 
 
 
 
1906/2020
Sáng
10,11
KHXH
Sử
30TL+70TN
45’
7h00’
7h25’
7h30’
8h15’
Hs 12 nghỉ
Địa
30TL+70TN
45’
8h15’
8h25’
8h30’
9h15’
GDCD
30TL+70TN
45’
9h15’
9h25’
9h30’
10h15’
20/06/2020
Sáng
12
KHXH
Sử
Trắc nghiệm
45’
7h00’
7h25’
7h30’
8h15’
Hs 10,11 nghỉ
Địa
Trắc nghiệm
45’
8h15’
8h25’
8h30’
9h15’
GDCD
Trắc nghiệm
45’
9h15’
9h25’
9h30’
10h15’
22/06/2020
Sáng
10,11
KHTN
30TL+70TN
45’
7h00’
7h25’
7h30’
8h15’
Hs 12 nghỉ
Hóa
30TL+70TN
45’
8h15’
8h25’
8h30’
9h15’
Sinh
30TL+70TN
45’
9h15’
9h25’
9h30’
10h15’
23/06/2020
Sáng
12
KHTN
Trắc nghiệm
45’
7h00’
7h25’
7h30’
8h15’
Hs 10,11 nghỉ
Hóa
Trắc nghiệm
45’
8h15’
8h25’
8h30’
9h15’
Sinh
Trắc nghiệm
45’
9h15’
9h25’
9h30’
10h15’
- Các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng và nghề phổ thông tổ chức thi vào các buổi chiều trong tuần
3. Công tác tổ chức thi
- GVCN công bố lịch thi cho học sinh và yêu cầu học sinh đến phòng thi trước giờ vào phòng thi, phổ biến quy chế thi, các vật dụng được mang vào phòng thi...
- Các giáo viên được phân công coi thi phải đến trước giờ vào phòng thi 15 phút để nhận phân công coi thi và các yêu cầu trong quá trình coi thi. Thực hiện coi thi đúng quy chế, kí đầy đủ vào phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh), giấy nháp của học sinh.
- Sau buổi thi tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên thẩm định đề thi trước khi chấm để có biện pháp xử lý đề nếu có sai sót.
4. Công tác chấm thi
- Các tổ chuyên môn căn cứ lịch thi để phân công chấm tập trung vào các buổi chiều trong tuần.
- Bộ phận khảo thí điều động giáo viên tham gia đánh phách đối vơi môn tự luận. Bàn giao bài thi, danh sách thí sinh cho tổ chuyên môn. Nhận kết quả từ tổ trưởng chuyên môn sau khi chấm xong (phiếu kết quả, biên bản thẩm định đề).
- Chấm thi môn trắc nghiệm. Bộ phận khảo thi scan phiếu trả lời trắc nghiệm bàn giao phiếu và file scan cho tổ chuyên môn cùng đáp án để tổ chấm (lưu trử file tại khảo thí để đối chiếu khi có phúc khảo).
- Tất cả các bài thi trước khi chấm giám khảo phải kí vào bài thi, khóa bài làm của học sinh (bài tự luận) bằng mực đỏ.
- Bàn giao File kết quả chấm cho khảo thí để kết nối lên phần mềm smas
5. Công tác trả bài -  phúc khảo
- Bài tự luận chấm trực tiếp trên bài làm của học sinh ghi điểm bằng chữ và số trên bài làm giấy thi theo mẫu của Bộ GD và ĐT dùng cho thi quốc gia.
- Bài làm Trăc nghiệm và tự luận: làm trên phiếu tự luận trắc ngiệm được trường thiết kế riêng, Phần trắc nghiệm chấm bằng máy và ghi điểm lên phiếu, phần tự luận ghi điểm trực tiếp lên phiếu
- Bài thi trắc nghiệm làm trên phiếu trả lời trắc nghiệm chấm bằng máy ghi điểm lên phiếu.
- Các tổ chuyên môn sau khi chấm bài xong phải trả bài cho học sinh (trả theo phòng thi hoặc theo lớp), thời gian trả bài chậm nhất là sáng ngày 24/06/2020. Công bố đáp án tự luận và trắc nghiệm để học sinh đối chiếu
- Hướng dẫn học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi thì nộp bài tại phòng khảo thi (ghi rõ nội dung phúc khảo ở lề trên của bài thi và nộp cho khảo thí), thời gian nộp phúc khảo trong ngày 25/06/2020 (sau thời gian này nhà trường không giải quyết).
- Bộ phận khảo thí tập hợp bài phúc khảo, phân công giáo viên chấm phúc khảo, công bố kết quả và điều chỉnh điểm trong phần mềm Smas nếu có thay đổi trong ngày 27/06/2020.
- Tiếp nhận lập danh sách, thống kê học sinh đăng kí thi lại (vì các nguyên nhân khách quan) để có kế khoạch thi lại.
6. Công tác xếp loại 2 mặt
- Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xếp loại hạnh kiểm ngày 01/07/2020.
- Họp xếp loại hai mặt vào sáng thứ 5 ngày 02 tháng 07 năm 2020
7. Quy định đối với học sinh
- Tích cực ôn tập để đạt kết quả tốt trong kì thi.
- Đến phòng thi đúng thời gian quy định
- Chấp hành nghiêm túc quy định của kì thi, sự hướng dẫn của cán bộ coi thi
- Chỉ mang vào phòng thi những vật dụng quy định: Giấy nháp, máy tính cầm tay, bút mực, bút chì 4b-6b (môn thi trắc nghiệm). Phiếu trả lời trắc nghiệm phần số báo danh, mã đề thi ghi cẩn thận bằng bút mực, tô bằng bút chì không được sữa (nếu sữa bài làm không được tính)
- Trường hợp nghỉ thi do ốm đau, tai nạn... phải làm đơn và có giấy xác nhận của bệnh viện nộp cho bộ phận khảo thí để nhà trường tổ chức thi bổ sung. Các trường hợp khác xem như bỏ thi giáo viên bộ môn sẽ cho điểm theo quy định.
III. Khen thưởng – kỉ luật
Căn cứ quy chế thi của Bộ GD-ĐT, kế hoạch tổ chức thi của nhà trường để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, mức vi phạm để khen thưởng hay kỉ luật
Đây là kỳ thi có qui mô toàn trường do đó các thầy cô phải tuân thủ tuyệt đối quy trình ra đề, in sao, lịch thi và chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra ở tất cả các khâu (Ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm và báo cáo).
Nơi nhận:                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như trên : để thực hiện;                                                          
 
 
                                                                                           Nguyễn Đình Hoàng
THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP